home  Symptomen    Aandoeningen    Anesthesie    Farmacologie    Onderzoek    Preventie / herstel    Alternatieve geneeswijzen   home 

Medisch woordenboek

Vaker dan mijn geheugen aan kan kom ik een medische term / jargon / vaktaal tegen.
Vaker dan me lief is staat het gezochte woord op een andere site dan de vorige zoektocht.
Deze lijst is dus samengesteld uit 'tig' zoekresultaten op het internet.
Copyright © ? Nee. Met de nodige huisvlijt kan iedereen zo'n lijst samenstellen.

Meer weten:

 • Dorland. (2020, 33e ed.). Dorland's Illustrated Medical Dictionary. Philadelphi, PA: Elsevier. 2116 blz. ISBN 978-1-4557-5643-8.
  • met een beetje zoeken is de 32e druk (2012) als pdf te vinden
 • Everdingen, J.J.E. van & Eerenbeemt, A.M.M. van den. (2010, 1e dr.). Pinkhof Compact medisch woordenboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 916 pagina's. Hardcover. ISBN 978-90-313-8300-9
 • Everdingen, J.J.E. van & Eerenbeemt, A.M.M. van den. (2012, 12e dr.). Pinkhof Geneeskundig Woordenboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 1522 pagina's. ISBN 978-90-313-9121-9.
 • Feneis, Heinz. (1999, 3e dr.). Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek van de internationala nomenclatuut. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 454 blz. ISBN 978-90-313-2873-4.
  • met een beetje zoeken is de Engelstalige 4e druk (2000) als pdf te vinden
 • Jochems, A.A.F. & Joosten, F.W.M.G. (2014, 31e dr.). Coëlho zakwoordenboek der Geneeskunde Amsterdam: Reed Business. 1084 blz. ISBN 978-90-352-3718-6
  • een pdf is nog niet gevonden

Anatomische vaktermen van positie
 caudaal    verder weg van het hoofd (tegenovergestelde van craniaal) 
 centraal    meer naar de binnenkant
 craniaal    dichter bij het hoofd (tegenovergestelde van caudaal)
 distaal    verder naar de buitenzijde
 dorsaal    aan de rugzijde (tegenovergestelde van ventraal)
 lateraal    aan de zijkant (buitenkant, verder van het midden) 
 mediaal    richting het midden
 occipitaal    achterkant van het hoofd (tegenovergestelde van rostraal)
 perifeer    aan de buitenzijde
 proximaal    meer naar de binnenkant
 radiaal    dichter bij het midden
 rostraal    voorzijde van het hoofd (tegenovergestelde van occipitaal)
 ventraal    aan de voorkant (tegenovergestelde van dorsaal)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Laatste wijziging 13 april 2023:   2591 begrippen.

Veelgebruikte afkortingen:

 a.  arteria (slagader)
 AD  auris dextra (rechter oor)
 ADS   linker en rechter oor
 AS  auris sinistra (linker oor)
 ca  carcinoom (kanker)
 M.  morbus (ziekte van Ö. vervolgens de naam van de arts die het ziektebeeld voor het eerst heeft beschreven) 
 m.  musculus (spier)
 n.  nervus (zenuw)
 OD  oculus dexter (rechter oog)
 ODS   linker en rechter oog
 OS  oculus sinister (linker oog)
 v.  vena (ader)

Veelgebruikte voorvoegsels:

 a, an  niet, geen
 ad  bij
 ante  voor
 anti  tegen
 auto  zelf
 brady  langzaam
 dys  gestoord, slecht functionerend 
 ecto  buiten
 endo  binnen(in)
 extra  buiten
 hyper  (te) hoog
 hypo  (te) laag
 infra  onder
 inter  tussen
 intra  binnen(in)
 macro  groot
 mega  groot
 megalo  groot
 meso  midden
 micro  klein
 normo  normaal
 oligo  weinig
 para  naast
 peri  nabij
 poly  veel
 post  na
 pro  voor
 pre  voor
 retro  achter
 sub  onder
 supra, epi  boven
 tachy  snel

Veelgebruikte achtervoegsels:

 -aal  als lateraal, aan de zijkant
 -aat  kenmerk, primaat, eerste soort
 -agogum  drijvend, cholagogum, galdrijvend
 -air  betrokken bij, primair, eerste
 -air  hoedanigheid, celibatair, ongehuwd
 -algie  pijn, myalgie, spierpijn
 -arche  aanvang, menarche, begin van menstruatie
 -baar  in staat, eetbaar, in staat gegeten te worden
 -blast  bouw, fibroblast, vezelmaker
 -clast  afbraak, osteoclast, botafbreker
 -cultuur  kweek, horticultuur, tuinbouw
 -culum  verkleinend, corpusculum, lichaampje
 -culus  verkleinend, homunculus, klein mensje
 -dragend  bevattend, zaaddragend, zaad bevattend
 -dynie  pijn, coccydynie, pijn in de stuit
 -ectomie  uitsnijden van, synovectomie, operatief verwijderen slijmvlies 
 -ectomie  uitsnijden, thyro√Įdectomie, wegnemen schildklier
 -ensis  afkomstig uit, sinensis, afkomstig uit China
 -erend  leidend, adducerend, aanvoerend
 -erent  dragend, afferent, toevoerend
 -escent  wordend, adolescent, volwassen wordend
 -faag  eter, macrofaag, grote eter
 -ficeren  doen, modificeren, doen wijzigen
 -flexie  buigend, dorsale flexie, naar achteren buigend
 -fugaal  vliedend, centrifugaal, middelpuntvliedend
 -fyl  blad, chlorofyl, groen blad
 -geen  verwekkend, carcinogeen, kankerverwekkend
 -glia  steun, neuroglia, steunweefsel van zenuwstelsel
 -grafie  registratie, afbeelding
 -gram  geschreven, elektrocardiogram, geschreven hartslag
 -iasis  ziekte als, elefantiasis, olifantsziekte
 -iatr [iater]  arts
 -ibel  in staat, sensibel, tot voelen in staat
 -ica  kunst, genetica, kunst van het verwekken
 -idae  stam, retroviridae, retrovirussen
 -ide  toestand, morbide, pathalogisch
 -ie  ziekte, pneumonie, longziekte/ontsteking
 -isch  als toxisch, als gif
 -isk  verkleinend, asterisk, sterretje
 -ist  vaardig in, chiropodist, voetbehandeling
 -itis  ontsteking (bv. bursitis = slijmbeursontsteking)
 -itude  kwaliteit, amplitude, slingerwijdte
 -k√®le  zak/tumor, hydrok√®le, waterzak
 -lobbig  gespelten, tweelobbig, in tweeën gespleten
 -lysis  oplossing
 -malacie  verweking
 -megalie  vergroting
 -morf  vormig, antropomorf, als de mens
 -myces  schimmel, dermatomycose, huidschimmel
 -obstructie  belemmering
 -ode  -achtig, nematode, draadachtige
 -oma  gezwel, carcinoma, kwaadaardig gezwel
 -oma  gezwel, carcinoma, kwaadaardig gezwel
 -oom  uitwas, carcinoom, harde knobbel
 -orium  plaats, vomitorium, plaats om te braken
 -orragie  stromen, menorragie, menstruatiebloedingen
 -ose  ziekte met, sclerose, ziekte met verharding van weefsel
 -ose  ziekte/aandoening, osteoporose, aandoening aan botten
 -osus  -achtig, varicosus, varixachtig
 -otomie  snijden in, tracheotomie, snee in luchtpijp maken
 -o√Įd  -achtig, sarco√Įd, vleesachtig
 -para  voortbrengen, multipara, veel kinderen voortgebracht
 -pathie  ziekte
 -pauze  eind, menopauze, eind van menses
 -penie  tekort, leukopenie, te weinig witte bloedlichaampjes
 -plakie  vlak/breed, leukoplakie, wit, vlak gedeelte
 -plegie, paralyse  verlamming
 -resectie  uitsnijding deel van een orgaan, pylorusresectie, operatie waarbij maagklepje wordt verwijderd 
 -sclerose, fibrose   verharding, verbindweefseling
 -scoop  kijker, endoscoop, instrument om inwendige kanalen te onderzoeken
 -sie  naam van, epilepsie, ziekte met insulten
 -scoop  kijkapparaat
 -scopie  onderzoek met behulp van een scoop
 -siet  eten, parasiet, samen eten met
 -stenose  vernauwing
 -stoma  opening, colostoma, opening in colon
 -stomie  nieuw gemaakte verbinding, kunstmatige opening
 -tief  makend, abortief, vruchtafdrijvend
 -tomie  insnijding
 -ula  verkleinend, papula, bultje
 -vormig  gevormd, spoelvormig, als een speol gevormd
 -zucht  toestand, geelzucht, geel

td> breuk in tussenwervelschijf waardoor druk op achterwortel

A t/m Z:

 A-  niet/zonder, Anurie, Nieren kunnen geen urine aanmaken
 a-  niet, zonder, apyrexie, zonder koorts
 a.: arteria  slagader
 ab-  van, abnormaal, niet normaal
 Abces  een tevoren niet bestaande holte gevuld met etter (pus) en omgeven door een abceswal
 Abdomen  buik(holte)
 Abdominaal  met betrekking tot de buik
 Abductie  naar buiten bewegen (bijvoorbeeld in de heup)
 Abductie  zijwaartse beweging van het midden af
 Aberrant  afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam
 Ablatio retinae  netvliesloslating
 Abnormaal  afwijkend van de norm
 Abortus provocatus  kunstmatig opgewekte miskraam
 Abortus  miskraam
 Abortus  abortus provocatus = opgewekte miskraam, meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder
 Abrasie  schaafwond, afkrabbing
 Abrupt  plotseling
 Absence  kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen
 Absorptie  opname
 Abstinentie  onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs
 AC  acromio-claviculair gewricht (gewricht tussen het schouderdak en het sleutelbeen)
 Acantholyse  verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat
 Accidenteel  toevallig, of als gevolg van een ongeluk
 Accommodatie  scherpstelling vban het oog
 Accommoderen  aanpassen van de lenskromming om op verschillende afstanden scherp te kunnen zien
 Accumulatie  ophoping van stoffen
 Aceton  afbraakproduct van de stofwisseling
 Aciditeit  zuurgehalte
 Acidose  zuurvergiftiging
 Acne  puistjes
 Acrocyanose  blauwkleuring van handen,voeten
 Acromion  schouderdak (onderdeel van het schouderblad, voelbaar bovenop de schouder)
 Acth  hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
 Actief  werkzaam
 Activeren  werkzaam maken
 Activiteit  werking
 Acustischit  het gehoor betreffend
 Acuut  plotseling beginnend, snel verlopend
 Acuut  plotseling en hevig
 ad-  tot, adsorberen, tot zich trekken
 Adaptatie  aanpassing
 Addictie  verslaving
 Addison  chronische bijnierschorsinsufficiŽntie
 Additioneel  toegevoegd
 Additivum  toevoeging
 Adductie  naar binnen bewegen (bijvoorbeeld in de heup)
 Adductie  zijwaartse beweging naar het midden toe
 Adenitis  (lymf)klierontsteking
 Adenoom  goedaardig klierweefselgezwel
 Adenotomie  verkleinen van de neusamandel
 Adenotonsillectomie (ATE)  verwijderen van de keelamandelen en het adenoÔd
 AdenoÔd  neusamandel
 Adequaat  correct en passend bij
 Adhesie  vergroeiing
 Adipositas  vetzucht
 Adjuvans  toevoegsel
 Adnex  eierstok met bijbehorende eileider
 Adnexitis  ontsteking van de eierstokken en de eileiders
 Adolescent  jeugdig persoon, puber
 Adrenaline  hormoon uit de bijnier, werkt bloedsuikerverhogend
 Adrenerg  m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
 Adrenolyticum  middel dat adrenaline bevat
 Adsorberen  aantrekken, aan de oppervlakte binden
 Adstringerend  bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan
 Adult  volwassene
 Advies  (goede)raad
 Aerofagie  inslikken van lucht
 Aeroob  afhankelijk van zuurstof
 Aerosol  vloeistof spray
 Aetiology  leer van de oorzaken
 Afasie  onvermogen om je uit te drukken (spraak, schrift, gebaar) of onvermogen te begrijpen
 Afasie  spraakproblematiek na hersenletsel
 Afasie  spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening
 Affiniteit  aantrekkingskracht
 Afterload  nabelasting
 Agalactie  gebrek aan moedermelk
 Agammaglobulinemie  gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer
 Agens  werkzame (chemische) stof
 Agglutinatie  samenklontering van eryís
 Aggravatie  verergeren of overdrijven
 Aggregatie  samenklontering
 Agitatie  opwinding
 Agonist  spier die zelfstandig werkt
 Agranulocytose  afwezigheid van granulocyten in het bloed
 Agranulocytose  vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het bloed
 Agressiviteit  neiging tot geweld
 Akinesie  bewegingsarmoede
 Akoestisch  het gehoor betreffend
 Albumine  bepaald eiwit in het bloed
 Albumine  in water oplosbaar eiwit dat veel in bloed voorkomt
 Albuminurie  het vůůrkomen van eiwit in de urine
 Alcoholisme  drankzucht
 Alert  oplettend
 Alimentair  met betrekking tot de voeding
 Alkalisch  met betrekking tot alkali (loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
 Alkaloid  giftige stikstofverbinding van plantaardige stoffen in lage dosering als medicijn bijv. Atropine
 Alkalose  zuurverlies
 Alkyleren  een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
 Allergeen  stof die overgevoeligheid veroorzaakt
 Allergie  overgevoeligheid
 Allergie  overgevoeligheid
 Allergisch  overgevoelig
 Alopecia  haaruitval
 Alopecie  haaruitval
 Alternatief  anders en even geschikt
 Alterneren  elkaar afwisselen
 Alveoli  longblaasjes
 Alveolitis  ontsteking van de longblaasjes
 Alveolus  longblaasje (meervoud: alveoli)
 Alzheimer  vorm van dementie
 Amaurosis  blindheid
 Ambi-  tweezijdig, ambidexter, met beide handen even handig
 Amblyopia  ambly-opie (lui oog)
 Amblyopie  lui oog
 Ambulant  in staat om te lopen
 Amenorrhoea  amenorroe (wegblijven van de menstruatie)
 Amenorroe  achterwege blijven van de menstruatie
 amfi-  dubbel, amficranie, hoofdpijn aan beide zijden
 Amine  organische ammoniakverbinding
 Aminozuur  bouwstof van de eiwitten
 Amnesie  geheugenverlies
 Amnion  lamsvlies, het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
 Ampul  dichtgesmolten medicijnflesje
 Amylase  een enzym dat suikers splitst
 an-  niet/zonder, Anurie, Nieren kunnen geen urine aanmaken
 Anaal  met betrekking tot de aars, de darmuitgang v.d. mens
 Anabool  weefselopbouwend
 Anaemia  anemie (bloedarmoede)
 Anaeroob  onafhankelijk van zuurstof
 Anafylactisch  als gevolg van overgevoeligheid (allergie)
 Analepticum  versterkend middel
 Analgeticum  pijnstiller
 Analoog  overeenkomend met
 Analyse  ontleding
 Anamnese  voorgeschiedenis (van de ziekte)
 Anamnese  vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
 Anastomose  vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten
 Anatomie  leer van de bouw van het lichaam
 Anatomisch  met betrekking tot de anatomie
 Androgenen  stoffen die mannelijke kenmerken veroorzaken
 Anemie  bloedarmoede
 Anergie  afwezigheid van reactie
 Anesthesie  gevoelloosheid of het gevoelloos maken
 Anesthesie  verdoving of narcose
 Anesthesist  arts die de anesthesie beoefent
 Anestheticum  pijnverdovend middel
 Aneurysma  plaatselijke zwakke plek in een bloedvat
 Aneurysma  slagaderbreuk (uitstulping slagader)
 Angiitis  bloedveranderding (ontsteking) verzamelnaam voor collageenziekten
 Angina pectoris  hartklachten, veroorzaakt door een vernauwing in de kransslagader
 Angina  ontsteking van de keelamandelen (tonsillen)
 Angineus  het gevolg zijn van angina pectoris
 Angio-Oedeem  zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheid
 Angioneuroticum  inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten
 Anhydrisch  watervrij (zonder water)
 Anionisch  met negatief geladen deeltjes
 Anisocorie  ongelijkheid van de pupillen
 Annulare  ringvormig
 Anogenitaal  met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
 Anomalie  afwijking van organen
 Anorectaal  met betrekking tot aars en endeldarm
 Anorexia  magerzucht, eetstoornis; gebrek aan eetlust
 Anorganisch  materiaal dat geen leven bevat
 Anosmie  onvermogen om te ruiken
 Anovulair  anovulatoor (zonder eisprong bij de vrouw)
 Anoxie  zuurstofgebrek, zonder zuurstof
 Antacidum  zuurbinder
 Antagonist  tegenwerkend middel of orgaan
 Ante-  naar voren, Anteversie, Voorover kantelen
 Ante-  voor, antepartum, voor de baring
 Antecedent  voorafgaande gebeurtenis
 Anteflexie  naar voren buigen
 Antemeticum  middel tegen braken
 Antero-listhesis  listhesis = afglijden, het naar voren (naar de buik) afglijden van de ene ruggewervel t.o.v. de onderliggende wervel
 Anterograad  zich naar voren uitstrekkend
 Anteversie  naar voren kantelen
 Anthelminthicum  wormdrijvend middel
 Anthrax  miltvuur
 Anti-  tegen, bv. antipyrese = koorstbestrijding
 Anti-Acidum  middel dat teveel (maag)zuur tegengaat
 Anti-Allergisch  wat overgevoeligheid tegengaat
 Anti-Angineus  wat beklemming op de borst tegengaat
 Anti-Arrhythmicum  geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat
 Anti-Asthmaticum  middel tegen astma (benauwdheid van luchtwegen)
 Anti-epilepticum  geneesmiddel tegen epilepsie
 Anti-Exsudatief  middel tegen ontstekingsvocht
 Anti-Infectieus  tegen de infectieverwekker gericht
 Anti-Inflammatoir  wat ontsteking tegengaat
 Anti-Oestrogeen  wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
 Anti-Oxydans  stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat
 Anti-Psychoticum  geneesmiddel dat wanen vermindert
 Antibacterieel  tegen bacterien gericht
 Antibiogram  beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen
 Antibioticatherapie  behandeling met geneesmiddelen die bacterien doden
 Antibioticum  geneesmiddel dat bacterien doodt
 Anticholinergicum  stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
 Anticoagulans  stof die de bloedstolling vertraagt of tegengaat
 Anticoagulantia  stoffen die de bloedstolling tegengaan
 Anticonceptiering  anticonceptiemiddel; kunststof ring in de vagina met hormoonafgifte
 Anticonvulsivum  middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)
 Antidepressivum  middel tegen ziekelijke neerslachtigheid
 Antidiabeticum  geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte
 Antidiuretisch  wat de vorming van urine tegengaat
 Antidopaminergisch  wat de werking van een weefselhormoon tegengaat
 Antidotum  tegengif
 Antifibrinolyticum  middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling
 Antifungisch  wat schimmels doodt
 Antigeen  stof die vorming van antilichamen veroorzaakt
 Antigenen  stoffen die de vorming van antilichamen opwekken
 Antihistaminicum  stof die de werking van de weefselstof histamine vermindert
 Antihypertensivum  bloeddrukverlagend middel
 Antilichaam  antistof in het bloed
 Antilichamen  stoffen in het bloed die geproduceerd worden door bepaalde witte bloedcellen en die dienen als afweer tegen antigenen
 Antimicrobieel  tegen ziekteverwekkers gericht
 Antimitoticum  middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
 Antineoplastisch  wat de vorming van kankergezwellen tegengaat
 Antiphlogisticum  middel dat ontsteking tegengaat
 Antiproliferatief  tegen snelle groei gericht
 Antiprurigineus  jeukwerend
 Antipyreticum  koortswerend middel
 Antisepticum  ontsmettingsmiddel
 Antispasmodicum  middel dat krampen van organen tegengaat
 Antitoxine  middel dat de gifstof onschadelijk maakt
 Antitrombotisch  wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
 Antitumoraal  tegen gezwellen gericht
 Antitussivum  hoestmiddel
 Antiviraal  werkzaam tegen virussen
 Anurie  (tijdelijk) opgeheven urine-afscheiding
 Anurie  uitblijven van urinevorming
 Anus praeternaturalis (AP)  stoma, kunstmatige anus in de buikwand
 Anus  aars
 Anxietas  angstgevoel
 Anxiolyticum  geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
 Aorta  grote lichaamsslagader
 Apathie  lusteloosheid
 Aplasie  onvolledige ontwikkeling van orgaan of lichaamsdeel
 Aplastische Anemie  bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
 Apnoe  ademstilstand
 Appendicitis  blindedarmontsteking
 Applicatie  toepassing
 Approximaal  benaderend, het dichtsbijliggend
 Apraxie  problematiek met het logisch uitvoeren van handelingen na hersenletsel
 Aquosus  waterig
 Aritmie  verstoord hartritme
 Aritmie  onregelmatige hartslag
 Aritmogeen  wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
 Aromatisch  met geurstof
 art. genus  knie
 art. humeri  elleboog
 art.: articulatio  gewricht
 Arteria carotis  halsslagader
 Arteria coronaria  kransslagader
 Arteria femoralis  bovenbeenslagader
 Arteria subclavia  ondersleutelbeenslagader
 Arterie  slagader
 Arterieel  slagaderlijk
 Arteriografie  rŲntgenfoto waarop met behulp van contrastvloeistof een arterie zichtbaar wordt gemaakt
 Arteriografie  rontgenfoto van de slagaders
 Arteriolair  met betrekking tot de kleine slagaders
 Arteriosclerose  Ďaderverkalkingí; verharding van de slagaderwanden
 Arteriosclerose  aderverkalking
 Arterioveneus  met betrekking tot een slagader en een ader
 Arthritis  gewrichtsontsteking
 Arthrosis deformans  gewrichtsslijtage
 Articulair  met betrekking tot een gewricht
 Artificieel  kunstmatig
 Artralgie  gewrichtspijn
 Artritis  gewrichtsontsteking
 Artropathie  gewrichtsaandoening
 Artrose  gewrichtsslijtage
 Artrose  gewrichtsaandoening zonder ontsteking (slijtage van gewricht)
 Ascites  ophoping van vocht in de buikholte
 Ascites  buikwaterzucht
 Asepsis  zonder bacterien of ziektekiemen
 Aseptisch  vrij van ziektekiemen
 Asfyxie  verstikking
 Aspecifiek  niet-specifiek
 Aspiratie  inademing van vreemd lichaam of vloeistof
 Aspiratie  het in de longen krijgen van eten (bijvoorbeeld door slikproblemen)
 Aspiratie  opzuiging
 Assay  toetsing
 Assisteren  bijstaan
 Associatie  aan elkaar koppelen
 Asthenie  krachteloosheid, lichamelijk of geestelijke zwakte
 Astigmatisme  onregelmatige brekingsafwijking van de ooglens
 Astma cardiale  kortademigheid door het tekortschieten van de pompkracht van het hart
 Astma  benauwdheid door kramp van de luchtwegen
 Asymptomatisch  zonder ziekteverschijnselen
 Asystolie  hartstilstand
 Ataxie  motorische problematiek na hersenletsel
 Ataxie  onzekere gang bij het lopen
 Atelectase  onvolledige ontplooiing van de longblaasjes
 Atheromatose  degeneratie van de vaatwand
 Atheroomcyste  holte gevuld met huidsmeer
 Athetose  onwillekeurige (ongecontroleerde) bewegingen van vingers en tenen
 Atonie  spierslapte
 Atopisch  met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid (allergie)
 Atoxisch  niet-giftig
 Atriaal  met betrekking tot een hartboezem
 Atrioventriculair  met betrekking tot hartboezem en hartkamer
 Atrium  boezem
 Atrium  voorkamer van het hart
 Atrofie  verschrompeling door (meestal) inactiviteit ve deel vh lichaam zoals spier, huid
 Atrofie  verschrompeling van organen
 Atypisch  zonder kenmerkende eigenschappen
 Audiogram  grafiek waarop het resultaat van een gehooronderzoek wordt
 Auditief  met betrekking tot het gehoor
 Aura  zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
 Auraal  met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
 Auriculair  met betrekking tot het oor
 Auscultatie  het met een stethoscoop beluisteren van geluiden in het lichaam
 Auscultatie  luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen
 Autisme  ontwikkelingsstoornis waarbij de persoon in een eigen wereld leeft en geen of nauwelijks contact maakt
 Auto-Immuun  met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
 Automatie  zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn
 Autonoom  zelfstandig
 Azoospermie  gebrek aan zaadcellen
 Azotemie  toename van het stikstofgehalte van het bloed
 Bacil  staafvormige bacterie
 Bacil  soort bacterie
 Bactericide  bacteriedodend middel
 Bacterinmie  aanwezigheid van bacteriën inhet bloed
 Bacteriod  gelijkend op bacterien
 Bacteriologisch  met betrekking tot bacterien
 Bacteriostaticum  stof die de toename van bacterien belemmert
 BacteriŽmie  tijdelijke aanwezigheid van bacteriŽn in de bloedbaan
 Balanitis  ontsteking onder de voorhuid
 Balanitis  ontsteking van de eikel bij de man
 Barrier  begrenzing, bescherming
 Basaal  aan de basis liggend
 Base  loog, stof die zout vormt
 Bechterew  (spondylitis ankylopoetica) verstijving en verkromming op lumbaal niveau vd wervelkolom door verbeende tussenwervelschijven
 Benigne  goedaardig
 Beschermend  beschermend
 Beta-Blokkeerder  geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
 Beta-Mimeticum  geneesmiddel dat beta-dgedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel stimuleert
 Biceps  buigspier van de bovenarm
 Bifasisch  in twee fasen verlopend
 Bilateraal  aan 2 kanten, in twee richtingen (buitenkanten)
 Biliair  met betrekking tot gal
 Bilirubine  galkleurstof
 Bio-Equivalent  biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking
 Bioavailability  biologische beschikbaarheid
 Biochemisch  met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens
 Biodegradatie  natuurlijke afbreekbaarheid
 Biologisch  met betrekking tot levende wezens
 Biopsie  een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek
 Biopsie  het uitnemen van een stukje weefsel voor microscopisch onderzoek
 Biosynthese  de opbouw van stoffen in het lichaam
 Biotransformatie  omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
 Blefaritis  ontsteking van een ooglid
 Blepharitis  ontsteking van het ooglid
 Blisterverpakking  verpakking van plastic
 Blok  stremming
 Boezemfibrilleren  onregelmatig samentrekken van de boezems, waardoor geen effectieve pompfunctie van de boezems naar de kamers is
 Bolusinjectie  in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed
 Borborygmus  darmgeruis
 BPPD  Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid
 Bradycardie  ongewoon langzame hartslag
 Bradycardie  vertraagde regelmatige hartslag
 Bradykinesie  verlangzaming van de bewegingen
 Bradypnoe  vertraagde ademhaling
 Breedspectrum  met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica
 Bronchiaal  met betrekking tot de luchtpijp-takken
 Bronchie  eerste vertakking vanuit de luchtpijp
 Bronchinctasie  verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
 Bronchiolus  kleinste luchtpijptakjes zonder kraakbeenringen
 Bronchitis  ontsteking van de luchtpijptak
 Bronchitis  ontsteking van de luchtpijptakken
 BronchiŽctasie  chronische verwijding van bronchus en of bronchiŽn
 Bronchoconstrictie  vernauwing van de luchtpijp-takken
 Bronchodilatatie  verwijding van de luchtpijp-takken
 Bronchografie  het maken van rŲntgenfoto's waarbij m.b.v. contrastvloeistof de
 Bronchopneumonie  longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
 Bronchopulmonair  met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
 Bronchoscopie  het inwendig bekijken van de luchtpijp en luchtpijptakken
 Bronchospasme  kramp met vernauwing van de luchtpijptakken
 Bronchus  luchtpijptak
 Bronchus  luchtpijpvertakking
 Bronchuscarcinoom  longkanker
 Buccaal  van de wang
 Buccofaryngeaal  met betrekking tot de mond (wang) en de keel
 Bulbair  met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)
 Bulleus  blaarvorming
 Bursitis  ontsteking van een slijmbeurs
 Bypass  omleiding
 CABG  by-pass operatie
 Cachexie  uitputting, ondervoeding van het lichaam
 Calcaneus  hielbeen
 Calcificatie  verkalking
 Calcinmie  aanwezigheid van calcium in het bloed
 Calciurie  aanwezigheid van calcium in de urine
 Calor  warmte
 Candida albicans  witte gistachtige schimmel
 Candidiasis  schimmelziekte van huid en slijmvliezen
 Canule  buisje
 Capaciteit  bevattingsvermogen
 Capillair  haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop
 Capillair  haarvat
 CARA  chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen
 Carcinogeen  kankerverwekkend
 Carcinoom  kankergezwel
 Cardiaal  met betrekking tot het hart
 Cardiogeen  door het hart veroorzaakt
 Cardiologisch  met betrekking tot hartziekten
 Cardiomegalie  hartvergroting
 Cardiomyopathie  hartspierziekte
 Cardiopathie  hartziekte
 Cardiopulmonaal  hart en longen
 Cardiorespiratoir  met betrekking tot hart en ademhaling
 Cardioselectief  wat alleen op het hart inwerkt
 Cardiotonisch  wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert
 Cardiotoxisch  giftig voor het hart
 Cardiovasculair  met betrekking tot hart en bloedvaten
 Caries  tandbederf
 Carpaal tunnel syndroom (CTS)  klachten vd hand door een inklemming ve zenuw
 Castratie  ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man
 cata-  afbrekend, catabolisme, afbraak
 Cataract  grijze staar
 Cataract  staar, ooglenstroebeling
 Catarre  slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat
 Catheter  slangetje
 Catheterisatie  inbrengen van een slangetje
 Caudaal  in de richting van de voeten
 Caudaal  met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg
 Causaal  oorzakelijk veband
 Causticus  bijtende chemische stof
 Caviteit  een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf
 Cefalalgie  pijn in het hoofd
 Cellulitis  ontsteking van het onderhuidse bindweefsel
 Celmembraan  omhulsel (wand) van de cel
 Centraal  in het midden van het lichaam
 Cerebellair  met betrekking tot de kleine hersenen
 Cerebraal  met betrekking tot de grote hersenen
 Cerebri  hersenen
 Cerebrospinaal  met betrekking tot hersenen en ruggemerg
 Cerebrovasculair  met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
 Cerumen  oorsmeer
 Cervicaal  met betrekking tot de hals en de nek
 Cervix Uteri  baarmoederhals
 Cervix  baarmoederhals
 Chalazion  hard knobbeltje in ooglid a.g.v. verstopte talgklier
 Chelatie  een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging
 Chemisch  scheikundig
 Chemoreceptor  cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
 Chemotherapeuticum  medicijnen waarmee kanker behandeld wordt
 Chemotherapie  behandeling van kanker met medicijnen
 Chirurgisch  betrekking hebben op operatief
 Chloasma  levervlekken, huidverkleuringen
 Cholangiografie  roentgenonderzoek van de galwegen
 Cholangitis  ontsteking van galwegen
 Cholecystitis  ontsteking van de galblaas
 Cholelithiasis  galsteenziekte
 Cholelithiasis  galstenen
 Cholera  een besmettelijke door bacteriŽn veroorzaakte darmziekte
 Cholereticum  stof die de galvorming bevordert
 Cholestase  verstoring of verstopping van de galafvoer
 Cholesterol  galvet, een lichaamsvet
 Cholinerg  betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls
 Chorea  dans
 Chromosomaal  met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten
 Chronisch  langdurig, slepend
 Chronisch  van lange duur
 Chronische bronchitis  blijvende ontsteking van de luchtpijptakken
 Chronotroop  wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt
 Cicatrisatie  littekenvorming
 Circulatie  (bloeds)omloop
 circum-  rondom, circumferentie, omranding
 Circumcisie  besnijdenis
 Cirrose  leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt
 Cirrose  verharding van de lever
 Classificatie  indeling, rangschikking
 Claudicatie  pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking
 Claudicatio intermittens pijnklachten in de benen, veroorzaakt door een vernauwing in √©√©n van de slagaders in de benen
 Claudicatio intermittens verstoord looppatroon t.g.v. vaatvernauwing
 Clavicula  sleutelbeen
 Clavus  likdoorn
 Clearance  zuivering
 Climacterium  de overgang
 Clitoraal  zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan
 Cloaca  bij dieren darmuitgang
 Clonisch  ritmisch samentrekkend
 co-  samen, coëxistentie, samenleving
 Coagulatie  stolling
 Cochleair  met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor
 Coenzyme  onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt
 Cognitief  met betrekking tot het denkproces
 Coitus  geslachtsgemeenschap
 Colitis ulcerosa  bepaalde chronische ontsteking van de dikke darm
 Colitis  ontsteking van de dikke darm
 Collageen  bindweefselstof
 Collaps  flauwvallen
 Colloidaal  een vloeibare oplossing met deeltjes erin
 Collum  dijbeenhals
 Collumfractuur  gebroken heup (hals van dijbeen)
 Collyrium  oogspoeling
 Colon  dikke darm
 Colopathie  aandoening van de dikke darm
 Colorectaal  met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
 Coloscopie  inwendige inspectie van het colon met een endoscoop
 com-  samen, commensaal, onschadelijke bacterie in lichaam
 Coma  diepe bewusteloosheid
 Comateus  in volkomen bewusteloosheid
 Combinatie  verbinding
 Comedo  mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid
 Commensaal  onschadelijke bacterie die in of op het lichaam verblijft
 Commensaal  onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm
 Commotio cerebri  hersenschudding
 Commotio  schudding, gebruikt voor hersenschudding (commotio cerebri)
 Compatibel  op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen
 Compensatie  herstel van het evenwicht
 Competitief  die elkaar bestrijden of tegenwerken
 Comple  xingewikkeld
 Complement  aanvulling
 Complementair  aanvullend
 Complicatie  bijkomende ziekte (verergering)
 Complicatie  verwikkeling, bijkomende ziekte
 Component  bestanddeel
 con-  samen, concretus, samengegroeid
 Concentratie  sterkte van een oplossing
 Conceptie  bevruchting
 Concomiterend  begeleidend, tegelijkertijd voorkomend
 Concreet  samengegroeid (verhard stukje)
 Conditie  toestand waarin iemand verkeert
 Condoom  anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt
 Conductie  geleiding
 Condyloma  vijgwrat, weke wrat
 Confusie  verwardheid
 Congenitaal  aangeboren, moeder-foetus contact
 Congenitaal  aangeboren
 Congenitale hypothyreoÔdie (CHT)  aangeboren onvoldoende werking van de schildklier
 Congestie  ophoping van vloeistof bijv. Bloed
 Conisatie  kegelvormige uitsnijding van de baarmoederhals
 Conjugatie  binding
 Conjugatus  gekoppeld
 Conjunctivitis  bindvliesontsteking v.d oog
 Conjunctivitis  bindvliesontsteking
 Conservatief  op behoud gericht, afwachtend
 Conservatieve therapie  behoudende behandeling, zonder operatie
 Conserveren  in stand houden
 Constipatie  verstopping, harde of uitblijvende ontlasting; syn = obstipatie
 Constitutie  erfelijke aanleg
 Constitutioneel  door de lichaamsbouw bepaald
 Contact  aanraking
 Contaminatie  verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie
 Continu  voortdurend
 Contra-  tegen, contra-indicatie, aanwijzing die een bepaalde handeling ongewenst maakt
 Contra-Indicatie  een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren
 Contraceptie  gebruik van voorbehoedmiddelen
 Contraceptivum  voorbehoedmiddel
 Contractie  samentrekking van orgaan of spieren
 Contractiliteit  vermogen zich te kunnen samentrekken
 Contractuur van Dupuytren  verschrompeling waardoor vingers in buigstand komen
 Contractuur  blijvende samentrekking of kramp
 Contractuur  dwangstand van een gewricht
 Contrastmiddel  contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten
 Contusie  kneuzing
 Contusio cerebri  hersenkneuzing
 Convalescentie  periode van herstel
 Conventioneel  wat door het vaste gebruik bepaald is
 Conversie  omzetting
 Convulsie  stuip, toeval
 Coordinatie  onderlinge afstemming in de bewegingen
 COPD  chronic obstructive pulmonary disease
 Cor Pulmonale  aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen
 Cornea  hoornvlies v.h oog
 Cornea  hoornvlies
 Coronair  met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart
 Coronary care  hartbewakingsafdeling
 Corpus luteum  geel lichaam, ontstaat in het ovarium na het uitspringen van de eicel
 Corpus luteum  geel lichaam
 Corpus uteri  baarmoederlichaam
 Correctie  verbetering
 Correlatie  samenhang
 Corresponderen  overeenstemmen met
 Corte  xschors
 Corticaal  met betrekking tot de schors
 Corticosteroide  bijnierschorshormoon
 CorticosteroÔden  bijnierschorshormonen
 CorticosteroÔden  hormonen uit de bijnierschors
 Cosmeticum  schoonheidsmiddel
 Costa  rib
 Coxalgie  heuppijn
 Craniaal  in de richting van het hoofd
 Craniaal  met betrekking tot de schedel
 Creatinine  afbraakproduct van de stofwisseling
 Creatininemie  teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed
 Crisis  ernstige ziekteaanval
 Crista iliaca  kam van het darmbeen
 Criterium  toets, een reden
 Crohn, ziekte van  hardnekkige ontsteking in de darm
 Cryptorchisme  ontbreken van een of beide testes in de balzak
 Cumulatief  toenemend of ophopen
 Curariseren  chemische stof (curare) die spierverslapping geeft
 Curatief  heilzaam, genezend
 Curettage  het wegkrabben van slijmvlies uit de baarmoeder
 Curettage  uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen
 Curettage  wegschrapen van het baarmoederslijmvlies
 Curve  kromme lijn
 Cushing  overproductie van alle bijnierschorshormonen
 Cutaan  met betrekking tot de huid
 Cutis  huid
 CVA  Cerebraal Vasculair Accident: hersenbloeding, herseninfarct
 CWK  cervicale wervelkolom, halswervelkolom (aangegeven met C1 t/m C7)
 Cyanose  blauwverkleuring van huid en slijmvliezen door laag O2
 Cyanose  blauwzucht
 Cyclisch  wat regelmatig terugkeert
 Cycloplegie  verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
 Cyclus  terugkerende regelmatige reeks
 Cyste  hol gezwel dat met een substantie gevuld kan zijn
 Cystitis  blaasontsteking
 Cystoscopie  het bekijken van het inwendige van de blaas met een endoscoop
 Cytochroom  giststof die ijzer bevat
 Cytoplasma  celvloeistof
 Cytostatica  stoffen die remmend werken op de celgroei
 Cytostaticum  geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker
 Cytotoxisch  giftig voor cellen
 Darmflora  darmbacteriën
 de-  decalcificatie, ontkalking
 Decompensatie  verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart
 Decompensatio cordis  onvoldoende pompwerking van het hart
 Decongestivum  middel dat zwelling vermindert
 Decorum  fatsoen
 Decubitus  doorligwond
 Defecatie  ontlasting
 Defecatie  stoelgang, het produceren van ontlasting
 Dťfense musculaire  bij aanraking van de buikwand in een reflex aanspannen van de buikspieren bij buikvliesontsteking
 Defibrillatie  elektrische behandeling van hartritmestoornis
 Deficiëntie  tekort
 Deficit  gebrek
 DeficiŽntie  gebrek aan een bepaalde stof
 Degeneratief  afnemen of vermindering van orgaan of functie
 Degradatie  afbraak
 Dehydratatie  tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van vocht aan de weefsels
 Dehydratie  uitdroging
 Delirium  waanzinnigheid, acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen
 Dementie  geestelijke achteruitgang door vermindering van de hersenfunctie
 Dementie  geestelijke achteruitgang
 Demulcens  middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
 Dendritisch  vertakt
 Dentitie  tanden krijgen
 Dependent  afhankelijk
 Depersonalisatie  psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf
 Depigmentatie  verdwijning van kleur (pigment)
 Depletie  lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof
 Depolarisatie  vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
 Depressie  ziekelijke neerslachtigheid
 Depressie  zwaar neerslachtige stemming
 Deprivatie  een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen
 Derivaat  derivans, chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel
 Dermatitis  huidontsteking
 Dermatofytose  huidschimmelziekte
 Dermatologisch  met betrekking tot de huidziekten
 Dermatomycose  schimmelziekte van de huid
 Dermatose  huidziekte
 Dermis  huid
 Dermografie  netelroosschrift, een kras op de huid wordt rood met zwelling en soms jeuk
 Desensibilisatie  ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen
 Desinfectans  ziektekiemdodend middel
 Desoriëntatie  verlies van besef voor tijd en ruimte
 Desquamatie  vervelling
 Detectie  opsporing, ontdekking
 Detergens  geneesmiddel dat zuivert
 Detoxicatie  het verwijderen van een gif, ontgifting
 Detractie/depressie  het omlaag trekken van het schouderblad
 dia-  door, diarree, doorstroming
 Diabetes mellitus  suikerziekte
 Diabetes  suikerziekte
 Diabetisch coma  bewusteloosheid ten gevolge van een verstoring van de bloedsuikerspiegel
 Diafragma  middenrif
 Diagnose  vaststellen aan welke ziekte een patiŽnt lijdt
 Diagnose  vaststelling van een ziekte
 Dialyse  kunstnierbehandeling
 Diameter  middellijn
 Diaphoresis  zweetafscheiding
 Diarree  buikloop, overvloedige en vloeibare ontlasting
 Diarree  buikloop
 Diastole  periode tussen twee hartcontracties
 Diastolisch  met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
 Diathermie  doorwarming van zieke organen
 Diathese  vatbaarheid voor een ziekte
 Differentiaal diagnose  een keuze uit een aantal mogelijke diagnosen
 Differentiatie

ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter

 Diffusie  vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
 Diffuus  zonder scherpe begrenzing
 Difterie (kroep)  kinderziekte met stikgevaar/ontsteking v strottenhoofd en luchtpijpslijmvlies
 Difterie  infectieziekte
 Digestief  met betrekking tot de spijsvertering
 Digitalisatie  toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
 Dilatatie  verwijding
 Diplopie  dubbelzien
 Direct  rechtstreeks
 dis-  niet, discordant, niet overeenstemmend
 Discoid  schijfvormig
 Discopathie  discus = tussenwervelschijf, discopathie = verouderende tussenwervelschijf
 Discus intervertebralis  tussenwervelschijf
 Dislocatie  ongewone verplaatsing
 Dispositie  aanleg, vatbaar zijn voor
 Dissemineren  uitzaaien
 Dissociatie  uiteenval
 Distaal  naar het einde van de ledematen toe; richting het uiteinde van het lichaam
 Distentie  uitrekking
 Distilleren  zuiveren
 Distorsie  verstuiking / verdraaiing
 Distorsie  verstuiking
 Distributie  verdeling
 Diurese  afscheiding van urine
 Diurese  het produceren van urine
 Diureticum  urinedrijvend middel
 Diurnus  wat overdag plaatsheeft
 Diverticulitis  ontsteking van de darmuitstulpingen
 Divertikel  zakvormige uitstulping van de darmwand
 DM  Diabetes mellitus = suikerziekte
 Documenteren  onderbouwen, staven
 Dolor  pijn
 Dominantie  overheersing
 Donor  gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat
 Doping  stimulerende (genees)middelen
 Dorsaal  aan de rugzijde
 Dorsaalflexie  het optrekken van de enkel (geldt ook voor de pols)
 Dosering  verstrekte hoeveelheid
 Doseringsregime  regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen
 Dosis  hoeveelheid van een geneesmiddel
 Drainage  afvoeren van vloeistoffen uit wonden of abcessen
 Drainage  vochtafvoering
 Dubbelblind  zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
 Duchenne  erfelijke spierziekte die bij jongens voorkomt
 Ductus Botalli  voor de geboorte: verbinding tussen aorta en longslagader
 Ductus choledochus  afvoergang van de gal
 Ductus deferens  zaadleider
 Ductus  afvoerbuis, kanaal
 Duodenum  twaalfvingerige darm
 Dura Mater  harde hersenvlies
 Dys-  slecht/abnormaal/moeilijk, Dystrofie, Slechte werking van organen
 Dysartrie  uitspraakgebrek
 Dyscrasie  gestoorde gezondheid
 Dysenterie  darmontsteking met diarree en bloed
 Dysenterie  rode loop, bloeddiarree
 Dysfagie  slikstoornis
 Dysforie  sombere stemming, somber gevoel
 Dysfunctie  gestoorde werking
 Dysgenesie  gebrekkige aanleg of ontwikkeling
 Dysgeusie  smaakstoornis
 Dyskinesie  bewegingsstoornis
 Dysmennorroe  pijnlijke maandstonden (menstruatie)
 Dysmenorroe  pijnlijke menstruatie
 Dyspareunie  paringspijn, pijn bij het vrijen
 Dyspepsie  gestoorde spijsvertering
 Dyspepsie  verteringsstoornis
 Dysplasie  ongewone ontwikkeling, misvorming, abnormale vorming en groei van weefsel
 Dyspnoe  kortademigheid
 Dyspnťe díeffort  inspanningsbenauwdheid
 Dystonie  stoornis in de spierspanning
 Dystrofie  verzwakking van spiervezels (vooral door inactiviteit)
 Dystrofie  voedingsstoornis, groeistoornis van organen, degeneratie van organen, cellen, weefsels
 Dysurie  pijn bij plassen
 Dysurie  pijnlijke urinelozing
 Ecchymose  blauwe plek
 ECG  elektrocardiogram = registratie van elektrische hartprikkels/hartfilmpje
 Echografie  beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst
 Eclampsie  kraamstuipen
 Eclampsie  stuipen of toevallen tijdens zwangerschap
 ecto-  buiten, ectoderm, buitenste kiemblad
 Ectopisch  buiten zijn normale ligging
 Eczeem  ontstekingsreactie vd huid
 Eczeem  oppervlakkige huidaandoening
 Effect  uitwerking
 Effectief  doeltreffend
 Efficient  doelmatig
 Effusie  doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf
 Ejaculatie  zaadlozing bij de man
 Ejaculatie  zaadlozing
 Ejectiefractie  hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt
 Elastisch  rekbaar
 Electief  verkozen, voorkeur hebbend
 Elektro-Encefalo-Grafie  beeld van de elektrische hersenstroom
 Elektrocardiografie  onderzoek van de electrische activiteit van het hart
 Elektrofysiologisch  met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
 Elektrolyt  chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
 Elevatie  het omhoog trekken van het schouderblad
 Eliminatie  verwijdering
 Embolie  bloedvatverstopping
 Embolie  het blijven steken van een embolus of het verslepen hiervan in de bloedbaan
 Embolie  het losraken van een trombus
 Embolus  bloedstolsel, weefselstukje of vetbolletje dat een bloedvat verstopt
 Embryo  ongeboren vrucht (t/m 12e zwangerschapsweek)
 Embryo  vrucht in het moederlichaam
 Emesis  braken
 Emeticum  braakmiddel
 Emfyseem  een blijvende uitzetting van de long door verminderde elasticiteit
 Emfyseem  longaandoening
 Emolliens  middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
 Emotioneel  gevoelsmatig
 Empirisch  wat op ervaring of proefneming berust
 Empyeem  etter in bestaande holte (bijv. galblaas)
 Empyeem  etterophoping
 Emulgeren  een melkachtige oplossing vormen
 Emulsie  vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
 Enantheem  uitslag op de slijmvliezen
 Encefalitis  hersenontsteking
 Encefalopathie  hersenziekte
 Encephalitis  hersenontsteking
 Endemisch  inheems
 endo-  binnen, endogeen, van binnenuit
 Endocard  de binnenbekleding van het hart
 Endocarditis  onsteking van de hartwand
 Endocrien  met betrekking tot de hormoonklieren
 Endocrien  met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal
 Endogeen  van binnen uit
 Endometriose  aanwezigheid van endometrium op abnormale plaatsen
 Endometriose  baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder
 Endometrium  baarmoederslijmvlies
 endorotatie  naar binnen draaien (bijvoorbeeld in de heup)
 Endoscopie  (kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen
 Endotheel  inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten
 Endotoxisch  met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën
 Enema  lavement, klysma
 Energetisch  met betrekking tot arbeid of energie
 Enteraal  tot de darm behorend, via de darm komend
 Enteric-Coated  van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker zodat ze langzamer afgebroken worden in de darm
 Enteritis  darmontsteking
 Enteritis  ontsteking van de ingewanden
 Enterocolitis  darmontsteking
 Enterohepatisch  met betrekking tot dunne darm en lever
 Enurese  enuresis, onwillekeurige urinelozing, bedwateren
 Enuresis nocturna  onvrijwillige nachtelijke urinelozing
 Enzym  giststof, eiwit dat aanzet tot andere chemische(eiwit)reacties
 Enzym  stof die in het lichaam een chemische reactie versnelt
 Eosinofilie  toename van het aantal eosinofiele (zich kleurend met zure kleurstoffen) cellen in het bloed
 epi-  op, boven, epidermis, opperhuid
 Epicondylitis  ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel
 Epidemie  besmettelijke ziekte die zich snel verspreid onder een groep van mensen
 Epidemiologisch  met betrekking tot verspreiding van ziekten onder (delen) v.d. bevolking
 Epidermaal  behorend tot de opperhuid
 Epididymis  bijbal
 Epiduraal  buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies
 Epifysair  met betrekking tot de groeischijf
 Epigastralgie  pijn in de bovenbuik
 Epigastrisch  met betrekking tot de bovenbuik
 Epiglottis  strottenklepje
 Epilepsie  vallende ziekte, toevallen
 Epilepsie  vallende ziekte
 Episiotomie  inknippen van de vagina ter voorkoming van inscheuring vh perineum
 Episiotomie  verwijding van de schede-ingang bij de vrouw
 Episode  op zichzelf staande gebeurtenis
 Epistaxis  neusbloeding
 Epitheel  dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen
 Epithelioom  gezwel dat van dekweefsel uitgaat
 Equivalent  gelijkwaardig
 Erectie  oprichting van het mannelijk lid
 Erectie  stijf worden van de penis
 Ergotisme  kriebelziekte
 Erosie  oppervlakkige beschadiging, oppervlakkige slijmvlieszweer
 Eructatio  oprisping
 Eruptie  plotselinge huiduitslag
 Erysipelas  belroos, wondroos
 Erysipelas  wondroos
 Erytheem  rode huiduitslag
 Erytheem  roodheid van de huid
 Erythrasma  blijvende huidinfectie
 Erytroponse  vorming van rode bloedlichaampjes
 eso-  binnen, esotroop, naar binnen
 Etiologie  leer van de ziekteoorzaken
 eu-  goed, eupepsie, goede spijsvertering
 Euforie  verhoogd gevoel van welzijn
 Euthyreoot  gezonde schildklierwerking
 Evacuatie  ontlediging
 Evaluatie  beoordeling
 Eversie  het naar buiten draaien van de enkel
 Evolutie  ontwikkeling
 ex-  uit, extraheren, uittrekken
 Exacerbatie  opflakkering (van een ziekte)
 Exacerbatie  verergering
 Exantheem  huiduitslag (kinderziekten)
 Exantheem  huiduitslag
 Excessief  overdreven
 Excipiens  bestanddeel van een geneesmiddel
 Excisie  uitsnijding
 Excitatie  opgewondenheid
 Exclusief  wat andere mogelijkheden uitsluit
 Excretie  uitscheiding
 Exfoliatie  afschilfering
 Exocrien  afscheidend door middel van een afvoerbuis
 Exoftalmie  uitpuiling van het oog
 Exogeen  door oorzaken van buitenaf
 Exophthalmus  uitpuilende ogen
 Exorotatie  naar buiten draaien (bijvoorbeeld in de heup)
 Expectorans  geneesmiddel dat het ophoesten bevordert
 Experimenteel  proefondervindelijk
 Expiratie  uitademing
 Exsudaat  ontstekingsvocht
 Extensie  strekken van ledematen
 Extensie  strekken
 Extern  uitwendig
 Extirpatie  operatieve verwijdering uit het lichaam
 Extra-  buiten, bv. extravesicaal = buiten de blaas
 Extracellulair  buiten de cel gelegen
 Extracorporaal  buiten het lichaam
 Extract  ingedikt aftreksel
 Extractie  uittrekking
 Extrapiramidaal  buiten de piramidebaan (motorische zenuwbanen)
 Extrarenaal  buiten de nier
 Extrasystole  extra samentrekking van het hart tussen de normale door
 Extrasystole  ontijdige hartsamentrekking
 Extravasaal  extravasculair (buiten de bloedvaten)
 Extravasatie  vochtuitstorting
 Extreem  uiterst
 Extremiteit  een van de ledematen
 Facet-gewrichten  gewrichten die zorgen dat de wervels t.o.v. elkaar kunnen bewegen
 Faciaal  met betrekking tot het aangezicht
 Factor  meewerkende oorzaak
 Faecaal  met betrekking tot de ontlasting
 Faeces  ontlasting
 Fagocytose  vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen
 Falanx  kootje van vinger of teen
 Fallisch  met betrekking tot het mannelijk lid
 Farmaceutisch  uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen
 Farmacodynamie  leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen
 Farmacokineticum  leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam
 Farmacologie  leer der geneesmiddelen
 Farmacologisch  leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende
 Farmacon  geneesmiddel
 Farmacotherapie  behandeling met geneesmiddelen
 Faryngitis  keelontsteking
 Fasciculatie  spiertrillen
 Fascie  peesblad, peesplaat
 Fasciitis  ontsteking van het vlies (fascia)
 Fase  trap van ontwikkeling
 Fataal  noodlottig
 Febriel  koortsig
 Febris  koorts
 Feedback  terugkoppeling
 Femoralis  met betrekking tot het dijbeen
 Femur  bovenbeen
 Femur  dijbeen
 Fenomeen  verschijnsel
 Fermentatie  gisting
 Ferriprief  gekenmerkt door ijzergebrek
 Fertiliteit  vruchtbaarheid
 FEV1  forced expirational volume - de hoeveelheid lucht die iemand in 1 seconde maximaal kan uitblazen
 FEV  forced expirational volume - de hoeveelheid lucht die iemand maximaal kan uitblazen na volledig inademen
 Fibrillatie  Samentrekking van afzonderlijke spiervezels. Vorm van hartritmestoornis
 Fibrilleren  snel en ongecoŲrdineerd samentrekken vd hartspier
 Fibrine  vezelstof in het bloed
 Fibrinogeen  stollingseiwit
 Fibrinolytisch  wat eiwit in gestold bloed oplost
 Fibrose  woekering van bindweefsel
 Fibula  kuitbeen
 Filmcoated  met een doorschijnend omhulsel
 Filtratie  filtering
 Fiool  medicijnflesje
 First-Pass  eerste hindernis
 Fissuur  barstje, kloof
 Fissuur  spleet, kloof
 Fistel  pijpzweer; buisvormige zweer zonder neiging tot genezing
 Fisuur  barst in bot
 FIV  forced inspirational volume - de hoeveelheid lucht die iemand maximaal kan inademen na volledig uitademen
 Fixatie  vasthechting
 Flaccidus  slap
 Fladderen  flutter, vorm van hartritme, waarbij de boezems of kamers zich zeer snel ritmisch samentrekken
 Flatulentie  winderigheid; opgeblazenheid, gasophoping in de darmen
 Flebitis  aderontsteking
 Flebografie  foto van de aders
 Flebotomie  verwijdering van bloed
 Flegmone  niet-afgegrensde ontsteking
 Flegmone  weefselontsteking met ettering
 Flexie  buigen
 Flexie  buiging, buigbeweging in een gewricht door de buigspieren
 Fluor Albus  witte vloed
 Fluor vaginalis  witte vloed
 Flush  blozen
 Fluxus  te sterke bloeding bij een bevalling
 Fobie  ziekelijke angst
 Fobie  ziekelijke vrees
 Foetaal  met betrekking tot het ongeboren kind
 Foetoplacentaal  met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek
 Foetotoxisch  schadelijk voor het ongeboren kind
 Foetus  het zich in de baarmoeder ontwikkelende kind (vanaf 13e zwangerschapsweek)
 Folliculitis  ontsteking van de haarzakjes
 Fontanel  nog niet verbeende plek in de schedel bij baby
 Forceps  verlostang
 Forcipale extractie  tangverlossing
 Fotofobie  lichtschuwheid
 Fotosensibilisatie  overgevoelig worden voor licht
 Fotosensibiliteit  overgevoeligheid voor licht
 Fractie  deel
 Fractuur  been(bot)breuk
 Fractuur  botbreuk
 Frequentie  aantal keren per tijdseenheid
 Frigiditeit  geslachtelijke koelheid
 Functie  taak
 Functio laesa  gestoorde functie
 Fundamenteel  van het grootste belang
 Fundoscopie  het met een oogspiegel bekijken van het netvlies
 Fungicidum  stof die schimmels doodt
 Fungistatisch  schimmelwerend
 Fungus  schimmel
 Furunculose  steenpuistziekte
 Furunkel  steenpuist
 Fysico-Chemisch  met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde
 Fysiologie  werking van het lichaam
 Fysiologisch  door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend
 Fysisch  lichamelijk
 Galactorroe  melkvloed
 Galenisch  naar de historische medische leer van Galenus
 Ganglion  zenuwknoop
 Gangreen  koudvuur
 Gangreen  weefselversterf met infectie (Ďnatí)
 Gaster  maag
 Gastralgie  maagkramp
 Gastritis  maagontsteking
 Gastritis  maagwandontsteking
 Gastro-Duodenaal  met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm
 Gastro-enteritis  maag-darmontsteking
 Gastro-Enteritis  ontsteking van maag en darm
 Gastro-Intestinaal  met betrekking tot maag en darm
 Gastro-Oesofageaal  met betrekking tot maag en slokdarm
 Gemelli  tweelingen
 Genetisch  met betrekking tot de erfelijkheid
 Genitaal  met betrekking tot de geslachtsorganen
 Genito-Urinair  met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen
 Geriatrisch  medische zorg voor oudere mens
 Germicide  kiemdodende stof
 Gestatie  drachttijd (zwangerschaptstijd)
 Gingivitis  tandvleesontsteking
 Glans  peniseikel
 Glaucoom  groene staar
 Glaucoom  verhoogde oogboldruk
 Glenohumeraal  schoudergewricht
 Glomerulair  met betrekking tot de vaatkluwens
 Glomerulonefritis  nierontsteking
 Glomerulonephritis  ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors
 Glossitis  tongontsteking
 Glossodynie  branderige tong
 Glottis  stemspleet
 Glucagon  hormoon van de alvleesklier, werkt bloedsuikerverhogend
 Glucose-tolerantietest  functieproef waarbij de opname van glucose wordt bepaald
 Glucose  druivesuiker
 Glucosurie  het vůůrkomen van suiker in de urine
 Glucosurie  te grote hoeveelheid suiker in de urine
 Glue  earophoping van kleverige vloeistof in het middenoor
 Gluten  graanlijm
 Glycogeen  stof opgebouwd uit een groot aantal glucosemoleculen
 Glycoside  plantaardige stof met suikerbestanddeel
 Glycosylering  suikergroepen worden gekoppeld aan eiwit
 Gonadaal  met betrekking tot de geslachtsklieren
 Gonadotrofine (HCG)  door de placenta geproduceerd hormoon
 Gonadotroop  wat de werking van de geslachtklieren beïnvloedt
 Gonioscopie  bezichtiging van de oogkamerhoek
 Gonorroe  druiper
 Gonorroe  geslachtsziekte veroorzaakt door gonokokken
 Gradueel  trapsgewijs
 Gramnegatief  met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen
 Grampositief  met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
 Grand Mal  aanval van stuipen
 Granula  korrelig vormsel
 Granulatieweefsel  groeiend bindweefsel bij wondgenezing
 Granulocyt  gekorrelde witte bloedcel
 Granulocytopenie  vermindering van granulocyten (witte bloedcel met korrels in het cytoplasma) in het bloed
 Granuloom  een kleine weefselmassa die zich vormt als gevolg van een ontsteking (zwelling)
 Graviditeit  zwangerschap
 Gynaecomastie  al te grote borsten bij de man
 Gynaecomastie  borstontwikkeling bij mannen
 Gynecologisch  met betrekking tot de vrouwenziekten
 Habitueel  uit gewoonte
 Haematemesis  bloedbraken
 Hallucinatie  niet werkelijkheidsgetrouwe waarneming
 Hallucinatie  zinsbedrog, waanvoorstelling
 Hartblock  vertraging of onderbreking in de prikkelgeleiding van het hart
 Hartinfarct  plaatselijk afsterven van hartspierweefsel door afsluiting van een kransslagader
 Hartkloppingen  = palpitaties; een symptoom, althans een klacht van de patiŽnt, en betekent niet meer of minder dan het zich (meestal onaangenaam) bewust zijn van het kloppen van het eigen hart.
 Hartmarkers  stoffen in het bloed die aanwezig zijn wanneer het hart beschadigd is
 Heesheid  heesheid
 Hemangioom  goedaardig gezwel uitgaande van bloedvaten
 Hemangioom  goedaardig gezwel van bloedvaten
 Hematemesis  bloed in braaksel
 Hematochezia  helderrood bloed
 Hematogeen  via de bloedbaan
 Hematologisch  met betrekking tot de leer van het bloed
 Hematoom  bloeduitstorting in de huid
 Hematoom  bloeduitstorting
 Hematurie  bloed in de urine
 Hematurie  het vůůrkomen van bloed in de urine
 Hemeralopie  nachtblindheid
 hemi-  half, hemiplegie, half verlamd
 Hemiparese  halfzijdig krachtsverlies
 Hemiplegie  halfzijdige verlamming
 Hemodialyse  bloedzuivering door middel van een kunstnier
 Hemodialyse  kunstmatige zuivering van het bloed buiten de nieren om
 Hemofilie  bloederziekte
 Hemolyse  afbraak van de rode bloedcellen
 Hemolyse  vernietiging van de rode bloedlichaampjes
 Hemopathie  bloedziekte
 Hemoperfusie  bloedzuivering door middel van een kunstnier
 Hemopontisch  bloedvormend
 Hemopton  bloedspuwen
 HemoptoŽ  ophoesten van bloed
 Hemorragie  bloeding
 Hemorroïde  aambei
 HemorroÔden  aambeien
 Hemostase  bloedstelping
 Hepar  lever
 Hepatisch  met betrekking tot de lever
 Hepatitis  leverontsteking
 Hepatobiliair  met betrekking tot lever en gal
 Hepatocellulair  met betrekking tot de levercellen
 Hepatomegalie  leververgroting
 Hepatosplenomegalie  een gecombineerde vergroting van de lever (hepatomegalie) en van de milt (splenomegalie)
 Hepatotoxisch  wat de lever beschadigt
 Herediteit  erfelijkheid
 Hermetisch  luchtdicht
 Hernia diafragmatica  middenrifbreuk
 Hernia  breuk
 Herpes genitalis  SOA
 Herpes Simple  koortsuitslag, virusinfectie
 Herpes simplex  koortsblaasjes
 Herpes zoster  gordelroos
 Heterozygotie  een bepaalde erfelijke eigenschap is of van de man, of van de vrouw aanwezig
 Hirsutisme  mannelijk beharingspatroon bij een vrouw
 Hirsutisme  overmatige beharing
 Hirsutisme  overmatige haargroei bij vrouwen
 Histologisch  met betrekking tot de weefselleer
 HNP (Hernia Nuclei Pulposi)
 HNP  Hernia nuclei pulposi = hernia
 Hodgkin, ziekte van  bepaalde kwaadaardige klierziekte
 Homeostase  zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht
 Homogeen  gelijksoortig
 Homoloog  overeenkomstig
 Homozygotie  van gelijke aanleg; met gelijke erfelijke eigenschappen
 Hordeolum  Ďstrontjeí, abces aan het ooglid
 Hormonaal  met betrekking tot hormonen
 Hormoonspiraal  anticonceptiemiddel; T-vormig kunststof voorwerp in de baarmoeder met hormoonafgifte
 Hospitalisatie  opneming in een ziekenhuis
 Humaan chorion gonadotrofine (HCG)  door de placenta geproduceerd hormoon
 Humeralis  met betrekking tot de schouder
 Humeroscapulair  met betrekking tot de schouder en het schouderblad
 Humerus  bovenarm
 Humerus  opperarmbeen
 Humor  lichaamsvocht, vochtigheid
 Humoraal  met betrekking tot de lichaamsvochten
 Hydradatie  chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
 Hydro-Alcoholisch  met betrekking tot water en alcohol
 Hydrocephalus  waterhoofd
 HydrocŤle  zakwaterbreuk, ophoping van vocht in het omhulsel van de teelbal
 Hydrofiel  wateropslorpend
 Hydrofoob  waterafstotend
 Hydrolyse  splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
 Hydronefrose  Ďwaternierí uitzetting nierbekken agv afvloedbelemmering
 Hydrothora  xvocht in de borstholte
 Hygiënisch  met betrekking tot de lichaamszorg
 Hymen  maagdenvlies
 Hyper-  vermeerderd/verhoogd/overmatig, bv. hyperalgesie = verhoogde gevoeligheid voor pijn
 Hyperaldosteronisme  verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
 Hyperalgesie  verhoogde gevoeligheid voor pijn
 Hyperbaar  onder verhoogde druk
 Hypercapnie  te hoog CO2 gehalte van het bloed
 Hyperemesis gravidarum  overmatig zwangerschapsbraken
 Hyperemesis  overmatig braken
 Hyperemie  bloedaandrang, overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
 Hyperesthesie  overmatige gevoeligheid
 Hyperglykemie  verhoogd glucosegehalte in het bloed
 Hyperglykemie  verhoogd suikergehalte in het bloed
 Hyperglykemisch coma  bewusteloosheid ten gevolge van een teveel aan glucose in het bloed
 Hyperhidrosis  overmatige zweetafscheiding
 Hyperkaliëmie  te hoge kaliumspiegel in het bloed
 Hyperkeratose  overmatige verhoorning van de huid
 Hyperkinesie  overmatige bewegingsdrang
 Hyperlipidemie  verhoogd vetgehalte in het bloed
 Hypermetroop (hypermetropie) verziend (verziendheid)
 Hyperostose  beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking
 Hyperplasie  bovenmatige vermeerdering van weefsel
 Hyperpyrexie  hoge koorts
 Hyperreflexie  verhoogde reactie op prikkels (te hoge reflex)
 Hypersecretie  verhoogde afscheiding
 Hypersensitiviteit  verhoogde gevoeligheid
 Hyperstimulatie  overmatige prikkeling
 Hypertensie  verhoogde bloeddruk
 Hyperthermie  verhoogde lichaamstemperatuur
 HyperthyreoÔdie  verhoogde werking van de schildklier
 Hyperthyroïde  overmatige werking van de schildklier
 Hypertonie  hoge spierspanning
 Hypertonie  verhoogde (spier)spanning
 Hypertrichose  overmatige haargroei
 Hypertrofie  bovenmatige groei
 Hypertrofie  te sterke ontwikkeling van spier of orgaan
 Hyperurikemie  overmaat aan urinezuur in het bloed
 Hyperventilatie  angstige ademhaling, overbeademing
 Hypervitaminose  overmaat aan vitamine
 Hypervolemie  te groot bloedvolume
 Hypnotisch  met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
 Hypo-  verminderd/verlaagd, (bv. bloedsuiker)
 Hypoacousis  hardhorigheid
 Hypochondrie  overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
 Hypodermaal  onder de huid toegediend
 Hypofysair  met betrekking tot het hersenaanhangsel
 Hypofyse  hersenklier die grote invloed heeft op de werking van de andere
 Hypoglykemie  te laag gehalte aan bloedsuiker
 Hypoglykemie  verlaagd glucosegehalte in het bloed
 Hypoglykemisch coma  bewusteloosheid ten gevolge van een weinig aan glucose in het bloed
 Hypogonadisme  onvoldoende werking van de geslachtklieren
 Hypokaliëmie  verlaagde kaliumspiegel van het bloed
 Hypomanie  lichte vorm van ziekelijke aandrift (psychische opwindingstoestand)
 Hypoplasie  onvoldoende ontwikkeling
 Hypotensie  lage bloeddruk
 Hypotensief  wat de bloeddruk verlaagt
 Hypothalamisch  met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
 Hypothermie  onderkoeling
 Hypothese  veronderstelling
 Hypothyroïdie  onvoldoende werking van de schildklier
 Hypotonie  lage spierspanning
 Hypotonie  verlaagde spierspanning
 Hypotrofie  onvoldoende groei van spier of orgaan
 Hypotrofie  onvoldoende groei
 Hypourikemie  onvoldoende urinezuur in het bloed
 Hypoventilatie  tekortschietende ademhaling
 Hypovitaminose  tekort aan vitamine
 Hypovolemie  onvoldoende bloedvolume
 Hypoxemie  zuurstoftekort in het bloed
 Hypoxie  zuurstoftekort in de weefsels
 Hysterectomie  verwijdering van de baarmoeder
 Iatrogeen  door medisch ingrijpen veroorzaakt
 Ichthyose  visschubbenziekte
 Icterus  geelzucht
 Identiek  van dezelfde oorsprong
 Identificatie  vereenzelviging
 Idiopathisch  van onbekende oorzaak
 Idiosyncrasie  aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
 Ileitis  ontsteking van het laatste deel dunne darm
 Ileus  belemmering van de darmwerking
 Ileus  darmafsluiting
 Ilium  bekken
 Immaturiteit  onrijpheid
 Immobilisatie  onbeweeglijk maken
 Immunisatie  opwekken van onvatbaarheid
 Immuniteit  onvatbaarheid voor een ziekte
 Immuniteit  onvatbaarheid, afweer tegen infecties
 Immunogeen  wat onvatbaarheid (afweer) veroorzaakt
 Immunologisch  met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
 Immunosuppressivum  afweeronderdrukker
 Immuun  onvatbaar
 Impetigo  bacteriŽle ontsteking van de huid (krentenbaard)
 Impetigo  etterige huidontsteking
 Implantatie  inplanting
 Implicatie  verwikkeling
 Impotentie  onvermogen tot geslachtsgemeenschap
 Impregnatie  binnendringen van de zaadcel in de eicel
 In Situ  op de gewone plaats
 In Vitro  in een reageerbuis
 In Vivo  in het levende organisme
 in-  van binnen, injecteren, inbrengen
 Inactief  onwerkzaam
 Inadequaat  niet passend
 Incarceratie  inklemming
 Incidenteel  bijkomend
 Incidentie  voorkomen per jaar
 Incisie  insnijding
 Incisief  snijdend
 Inclusief  met inbegrip van
 Incompatibel  onverenigbaar
 Incontinentie  onvermogen om urine of ontlasting op te houden
 Incontinentie  onvermogen om urine op te houden
 Incorporatie  vermenging
 Incubatie  sluimeren van een ziektekiem
 Incubatietijd  tijd die verloopt tussen besmetting en uitbraak vd ziekte
 Incubatietijd  tijd die verloopt tussen de besmetting en het uitbreken van de
 Indicatie  aanwijzing
 Indicatie  reden om een bepaalde geneeswijze te gebruiken
 Indicatief  aanduidend
 Indiceren  aanwijzen
 Indirect  niet rechtstreeks
 Individueel  afzonderlijk
 Inductie  gevolgtrekking
 Induratie  verharding
 Inertie  traagheid
 Infantiel  kinderlijk
 Infarct  plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
 Infaust  ongunstig bijv. Infauste prognose= met dodelijke afloop
 Infaust  ongunstige prognose
 Infectie  besmetting met ziektekiemen
 Infertiliteit  onvruchtbaarheid
 Infiltraat  door ontstekingsproducten gezwollen weefsel
 Infiltratie  vochtafzetting
 Inflammatie  ontsteking
 Influenza  griep
 Infra-  onder/beneden, bv. Infraclaviculair - onder het sleutelbeen gelegen
 Infusie  toedienen van vloeistoffen
 Infuus  het direct in de bloedbaan brengen van vocht
 Infuus  vochttoediening in de bloedvaten
 Ingestie  innemen van voedsel en drank
 Inguinaal  met betrekking tot de liesstreek
 Inhalatie  inademing van dampen
 Inherent  samengaand
 Inhibitie  remming
 Initiële Dosis  aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
 Initiaal  initieel, aanvankelijk
 Injectie  inspuiting
 Innervatie  zenuwwerking
 Inoperabel  niet meer heelkundig te behandelen
 Inotroop  van invloed op de hartspier
 Insertie  aanhechting
 Insomnia  slapeloosheid
 Inspectie  onderzoek door te kijken
 Inspiratie  inademing
 Instabiliteit  onbestendigheid
 Instillatie  indruppeling
 Instructie  order
 Insufficiëntie  ontoereikende werking
 Insufficiëntie  onvoldoende werking
 Insuline  hormoon van de alvleesklier, werkt bloedsuikerverlagend
 Insult  epileptische aanval, toeval
 Insult  toeval
 Intact  in goede staat
 Integriteit  ongeschonden toestand
 Intelligentie  verstandelijke begaafdheid
 Intensiteit  sterkte
 Intensive care  zorgvuldige bewaking van ernstig zieke patiŽnt
 Intentietremor  beving bij beweging
 Inter-  tussen, Interstitieel, Tussen de weefsels liggend
 Interactie  onderlinge beïnvloeding
 Intercostaal  tussen de ribben
 Interferentie  verstoring
 Interindividueel  van mens tot mens verschillend
 Intermediair  in het midden liggend
 Intermitterend  met onderbrekingen
 Intern  inwendig
 Interpretatie  uitleg
 Interstitieel  tussenliggend
 Intertrigo  wondpijn van de huid
 Interval  tussenperiode
 Interventie  ingreep
 Intervertebraal  tussen twee wervels
 Intestinaal  met betrekking tot de darm
 Intolerantie  onvermogen om te verdragen
 Intoxicatie  vergiftiging
 Intra uterine device (IUD)  spiraaltje
 intra-  in, binnen, intraveneus, in een ader
 Intra-Individueel  bij dezelfde mens verschillend
 Intra-Oculair  in het oog
 Intracutaan  in de huid
 Intramusculair  in de spier
 Intramusculair  in een spier
 Intrathecaal  binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
 Intravasaal  intravasculair, in een (bloed)vat
 Intraveneus  in de ader
 Intraveneus  in een ader
 Intrinsic factor  in de maag afgescheiden stof die de opname van vitamine B12 bevordert
 Intrinsiek  wezenlijk
 Intubatie  inbrengen van een beademings buis
 Intubatie  inbrengen van een buisje in de luchtpijp voor kunstmatige beademing
 Invaginatie  instulping
 Invalideren  ongeldig maken
 Invasief  waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
 Inversie  het naar binnen draaien van de enkel (typische beweging bij het door de enkel gaan)
 Invertsuiker  mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
 Involutie  natuurlijke veroudering
 Ionisatie  ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
 Ionogram  beeld van de ontleding in ionen
 Iridocyclitis  gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
 Iridocyclitis  ontsteking van de iris
 Iris  regenboogvlies
 Iritis  regenboogvliesontsteking
 Irreversibel  onomkeerbaar
 Irrigatie  besproeiing
 Irrigatie  uitspoeling
 Irritable bowel syndrom (IBS)  spastisch colon
 Irritatie  prikkeling
 Ischemie  O2-tekort door verminderde bloedtoevoer
 Ischemie  plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
 Ischialgie  pijn in de loop vd N. Ischiadicus
 Isocorie  gelijkheid van vorm en grootte van de pupillen.
 Isoleren  afsluiten
 Isotonisch  isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving
 Jejunum  deel van dunne darm
 Juveniel  met betrekking tot de jeugd
 Juxta-  naast, juxta-articulair, naast een gewricht
 Katabolisme  weefselafbraak
 Kahler, ziekte  bepaalde kwaadaardige bloedziekte
 Katalyseren  snel voort doen gaan
 Katheteriseren  het met een katheter laten afvloeien van urine uit de blaas
 Keloïd  littekengezwel (woekering)
 Keratitis  ontsteking vd cornea (hoornvlies)
 Keratitis  oogbindvliesontsteking
 Keratoconjunctivitis  ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
 Keratolyticum  middel dat de hoornlaag van de huid verweekt
 Keto-Acidose  zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte
 Ketonen  bepaalde afbraakproducten van de vetstofwisseling
 Ketonurie  het vůůrkomen van ketonen in de urine
 Kinetisch  wat beweging veroorzaakt
 Klaplong  luchtophoping in de borstholte tussen de pleuravliezen, klaplong
 Klassiek  bij uitstek bijv. Klassiek verschijnsel= verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is
 Klinisch  direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar
 Klysma  het via de anus inbrengen van vloeistoffen
 Koilonychie  lepeltjesnagels
 Kokken  bolvormige bacteriŽn
 Koliek  aanval van krampende pijn gepaard gaande met bewegingsdrang
 Koolhydraat  verbinding van koolstof
 Kristallisatie  kristalvorming
 Kristalurie  aanwezigheid van kristallen in de urine
 Kruisallergie  overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
 Kruisinfectie  besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
 Kruisresistentie  gekruiste weerstand, resistent worden van bacteriestam voor antibioticum, verwant aan antibioticum waarmee bacteriestam wordt behandeld.
 Kwalitatief  naar de hoedanigheid
 Kwantitatief  met betrekking tot de hoeveelheid
 Kyfose  verkromming van de wervelkolom, bol naar achteren
 Kyste  holte gevuld met vocht
 Kystische Fibrose  aandoening van exocriene klieren
 Labiel  onstandvastig, wankelbaar
 Labia majora  buitenste schaamlippen
 Labia minora  binnenste schaamlippen
 Laceratie  weefselverscheuring
 Lacrimaal  met betrekking tot tranen
 Lactatie  borstvoeding
 Lactatie  melkproductie
 Laesie  verwonding, beschadiging
 Laparoscopie  inwendige beoordeling van de met lucht opgeblazen buikholte via een door de buikwand ingebrachte buis
 Laparotomie  het openen van de buik
 Laryngectomie  het verwijderen van het strottenhoofd
 Laryngoscopie  onderzoek van het strottenhoofd
 Laryngitis  slijmvliesontsteking van het strottehoofd
 Larynx  strottenhoofd
 Lassitudo  vermoeidheid
 Latent  sluimerend
 Latentietijd  tijd tussen prikkeling en reactie (waarin niets merkbaar is)
 Lateraal  aan de zijkant (buitenkant)
 Lateroflexie  het opzij buigen van de rug
 Laxativum  middel dat de stoelgang bevordert
 Lenticulair  lensvormig
 Lesie  letsel
 Letaal  dodelijk
 Lethargie  ziekelijke slaaptoestand, sloomheid
 Leucocytose  vermeerdering van het aantal witte bloedcellen
 Leukemie  bloedkanker
 Leukemie  kwaadaardige ziekte van de witte bloedcellen
 Leukocytair  met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
 Leukocytose  te veel witte bloedcellen
 Leukocytose  vermeerdering van het aantal witte bloedcellen
 Leukopenie  vermindering van het aantal witte bloedcellen
 Leukopenie  vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
 Leukoplakie  witte vlekken, plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking
 Leukorroe  witte vloed
 Libido  geslachtsdrift
 Lichenificatie  huidverdikking
 lig.: ligament  gewrichtsband
 Ligament  bindweefselband
 Ligament  peesband
 Lihotripsie  krachtige geluidsgolven gebruiken om de niersteen in kleine stukjes te breken
 Limbisch  met betrekking tot de omranding
 Lineair  lijnvormig
 Lipide  vetachtige stof
 Lipodystrofie  stoornis in de vetstofwisseling
 Lipofiel  door vet aangetrokken
 Lipoom  goedaardig gezwel uitgaande van vetweefsel
 Lipoproteïne  verbinding van eiwit en vetachtige stof
 Liposoom  vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
 Liquifilm  vetlaagje op vloeistof zoals een vetdruppel zich verspreid over wateroppervlak
 Liquor  vloeistof
 Livedo  blauw-zwarte huidverkleuring
 Lobectomie  verwijderen van een deel van de long
 Lobus  kwab
 Lochia vaginale  afscheiding tijdens het kraambed
 Lochia  kraamvloed, bloedstolsels uit baarmoeder na bevalling
 Locomotorisch  met betrekking tot verplaatsing of bewegingsapparaat
 Locoregionaal  in hetzelfde lichaamsdeel
 Lokaal  plaatselijk, van beperkte omvang
 Lokalisatie  plaatsbepaling
 Longemfyseem

aandoening waarbij de longblaasjes kapot gaan en oppervlakte verliezen, waardoor zuurstofopname in het bloed moeilijker wordt

 Lordose  verkromming van de wervelkolom, hol naar achteren
 Luetisch  door de geslachtsziekte veroorzaakt
 Lumbaal  met betrekking tot de lende, het lage deel van de wervelkolom
 Lumbago  spit, lendenpijn
 Lumbago  spit
 Lumen  natuurlijke holte (ruimte)
 Luxatie  ontwrichting
 LWK  lumbale wervelkolom, lendenwervelkolom (aangegeven met L1 t/m L5)
 Lymfadenopathie  afwijking van de lymfeklieren
 Lymfocyt  bepaald soort wit bloedlichaampje
 Lymfocytair  met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
 Lymfogeen  via de lymfebanen
 Lymfoom  lymfekliergezwel
 Lymphangitis  ontsteking van de lymfevaten
 Lyofilisaat  resultaat van vriesdroging
 Lytisch  oplossend
 m.: musculo  spier
 Maceratie  verweking v. weefsel
 macro-  groot, macrofaag, grote eter
 Macula  vlek, gele vlek op het netvlies van oog
 Maculopapuleus  met vlekken gepaard
 Malabsorptie  gebrekkige opname van voedingsstoffen
 Malaise  algemeen onwel voelen
 Malaise  gevoel van onwelzijn
 Malformatie  misvorming
 Maligne  kwaadaardig
 Mammacarcinoom  borstkanker
 Mammair  met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
 Mandibula  onderkaak
 Manie  ontremming
 Manie  ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand)
 Manifest  onmiddellijk herkenbaar
 Manifestatie  waarneembaar verschijnsel
 Manisch  ziekelijk aangelegd (opgewonden psychische toestand)
 Mantoux-reactie  reactie waarmee een eerder contact met tuberculosebacteriŽn kan worden aangetoond
 Massage  manuele behandeling
 Massief  sterk
 Masticatoir  met betrekking tot het kauwen
 Mastitis  borstontsteking
 Mastitis  onsteking van de borstklier
 Mastocyt  mestcel
 Mastodynie  pijn in de borstklier
 Mastoiditis  ontsteking van het slaapbeen, veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
 Maxilla  bovenkaak
 Maxillair  met betrekking tot de bovenkaak
 Maximaal  het grootst mogelijk
 Maximum  grootst mogelijke hoeveelheid
 Mechanisme  samenstel van bewegende delen
 Meconium  eerste ontlasting van een pasgeborene
 Mediëren  bemiddelen
 Mediaal  richting het midden van het lichaam
 Mediaan  op de middellijn
 Mediastinoscopie  bekijken van het mediastinum met een endoscoop
 Mediastinum  ruimte tussen de beide longen
 Mediator  hulpmiddel
 Medicament  medicijn
 Medicatie  de geneesmiddelen die iemand gebruikt
 Medicatie  voorschrijven van geneesmiddelen
 Medicinaal  geneeskrachtig
 Medisch  geneeskundig
 Medullair  mergachtig
 mega-  vergroot, megacolon, vergrote colon
 Megacolon  vergrote dikke darm
 megalo-  abnorm groot, megalomanie, grootheidswaan
 Megaloblastair  met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
 Melaena  zwarte teerachtige ontlasting ten gevolge van bloed
 Melanoom  kwaadaardig gezwel uitgaande van pigmentcellen
 Melanoom  kwaadaardig gezwel v.d. huid (uitgaand van moedervlek)
 Melanose  donkere verkleuring
 Melena  zwarte teerachtige ontlasting ten gevolge van bloed
 Membraan  dun vlies
 Menarche  eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit
 Menarche  eerste menstruatie
 Mengbaar  wat gemengd kan worden
 Meningitis  hersenvliesontsteking
 Meningoencephalitis  hersenvliesontsteking
 Meniscus  halvemaanvormig kraakbeenstuk (in de knie)
 MeniŤre  aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en doofheid
 Menopauze  laatste menstruatie
 Menopauze  overgangsjaren
 Menorragie  hevige maandstonden, hevige menstruatie
 Menorragie  overvloedig bloedverlies tijdens regelmatige cyclus
 Menstruatie  maandstonden, maandelijkse bloeding bij de vrouw
 Mentaal  verstandelijk
 Mesentericus  met betrekking tot het buik-darmvlies
 meta-  veranderend, metamorfose, van vorm veranderend
 Metaboliet  stofwisselprodukt
 Metabolisatie  omzetting in de stofwisseling
 Metabolisme  stofwisseling
 Metaplasie  weefselvormverandering
 Metastase  uitzaaiing
 Meteorisme  windzucht, opgeblazenheid
 Methemoglobinemie  aandoening van de bloedkleurstof
 Metrorragie  onregelmatige baarmoederbloeding
 Metrorragie  overvloedig, onregelmatig bloedverlies
 Micel  kleine vetdruppel
 Microbiologisch  met betrekking tot de kleinste levende wezens
 Microcirculatie  bloedsomloop door de kleinste slagaders
 Micrografie  zeer klein handschrift
 Microgram  miljoenste gram
 Microniseren  verpulveren
 Microorganisme  kleinste levend wezen
 Microscopisch  voor het blote oog onzichtbaar
 Microsomaal  kleinste deeltje in een cel betreffend
 Microsporum  huidschimmel met kleine sporen
 Microvillus  bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
 Mictie  het lozen van urine
 Mictie  urinelozing
 Migraine  schele hoofdpijn
 Milieu  omgeving
 Mimiek  gezichtsuitdrukking
 Mineralisatie  afzetting van kalkzouten
 Mineralocorticoïde  hormoon uit de bijnierschors
 Minimaal  het kleinst mogelijk
 Minimaliseren  als onbeduidend voorstellen
 Minimum  kleinst mogelijke hoeveelheid
 Miotisch  wat de pupil vernauwt
 miso-  haat, misogamist, ziekelijke afkeer van het huwelijk
 Mitose  gewone celdeling
 Mitraalklep  klep tussen de linker boezem en de linker kamer
 Mobilisatie  beweeglijk maken
 Mobiliteit  beweeglijkheid
 Modificeren  wijzigen
 Modulator  plaatselijke stop in de weefsels
 Moleculair  bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
 Mollusca contagiosa  waterwratjes
 Monitoring  bewaking
 mono-  één, monoculair, én oog
 Monocomponent  geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
 Mononucleose  vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
 Mononucleosis infectiosa ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 Monotherapie  behandeling met één geneesmiddel
 Morbiditeit  ziektecijfer
 Morbilli  mazelen
 Morbus  ziekte
 Morfinomimetecum  stof die als morfine werkt
 morfo-  vorm, morfogenese, ontwikkeling van vorm
 Mortaliteit  sterfte, aantal sterfgevallen
 Mortaliteit  sterftecijfer
 Motiliteit  vermogen om spontaan te bewegen
 Motorisch  met betrekking tot beweging
 MRI  magnetic resonance imaging = beeldvorming met magnetische resonantie
 muco-  slijm, mucopurulent, slijmig-etterig
 Mucociliair  met betrekking tot slijmvlies en trilharen
 Mucocutaan  met bestrekking tot huid en slijmvliezen
 Mucolyticum  slijmoplossend middel
 Mucopurulent  slijmig en etterig
 Mucosa  slijmvlies
 Mucus  slijm
 multi-  veel, multipara, veel geboorten
 Multidosis  grote hoeveelheid geneesmiddelen
 Multipara  vrouw die meer dan eens heeft gebaard
 Multipel  veelvoudig
 Muriene  verwant aan muizen en ratten
 Musculair Relaxans  middel dat de spieren ontspant
 Musculair  met betrekking tot de spieren
 Musculatuur  spierstelsel
 Mutageen  wat verandering teweegbrengt
 Mutatie  sprongsgewijze verandering
 Mutisme  onvermogen om te spreken
 Myalgie  spierpijn
 Myasthenie  spierzwakte
 myc-  schimmel, mycologie, schimmelkunde
 Mycobacterie  zuurvaste staafjesbacterie
 Mycologisch  met betrekking tot schimmels
 Mycose  door een schimmel veroorzaakte ziekte
 Mycose  schimmelinfectie
 Mycotisch  door schimmels veroorzaakt
 Mydriaticum  pupilverwijder
 myelo-  ruggenmerg, myelitis,, ruggenmergontsteking
 Myelomatose  meerdere myelomen
 Myeloom  kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg
 Myelosuppressie  remmende werking op het beenmerg
 Myelotoxisch  giftig voor het beenmerg
 myo-  spier, myalgie, spierpijn
 Myocard  spierweefsel van het hart
 Myocarditis  ontsteking van de hartspier
 Myoom  vleesboom
 Myoop (myopie)  bijzien (bijziendheid)
 Myopathie  spierziekte
 Myopie  bijziendheid
 Myositis  spierontsteking
 Myxoedeem  aandoening a.g.v. een tekort aan schildklierhormoon
 n.: nervus  zenuw
 Nadelig  kwalijk
 Nadir  voetpunt
 Naevus  moedervlek
 Narcoticum  verdovend middel
 Nasaal  met betrekking tot de neus
 Nasolacrimaal  met betrekking tot de neus en tranen
 Natriurese  uitscheiding van zouten met de urine
 Nausea  misselijkheid
 Necrolyse  afsterving van weefsel
 Necrose  het afsterven van weefsel
 Necrose  weefselversterf (Ďdroogí)
 Necrose  weefselversterf
 Nefritis  nierontsteking
 Nefroliet  niersteen
 Nefrolithiasis  niersteenziekte
 Nefropathie  nierziekte
 Nefrose  nierziekte gekenmerkt door eiwitverlies in de nier
 Nefrotisch  met betrekking tot nierziekten
 Nefrotoxisch  giftig voor de nieren
 Negatief  afwezig
 Neonataal  met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
 Neoplastisch  gepaard gaand met nieuwvorming
 Nervositeit  zenuwachtigheid
 Nervus vagus  zenuw van het onwillekeurige zenuwstelsel
 Neuraal  met betrekking tot de zenuwen
 Neuralgie  zenuwpijn
 Neuritis  zenuwontsteking
 Neurodermitis  huidaandoening met lichte zenuwstoornissen
 Neuroleptanalgesie  middel dat pijnstilling en veranderend bewustzijn geeft
 Neurolepticum  middel gebruikt bij geestesziekte
 Neurologisch  met betrekking tot de zenuwen
 Neuromusculair  met betrekking tot zenuwen en spieren
 Neuronaal  met betrekking tot een zenuwcel
 Neuropathie  zenuwziekte
 Neurotisch  met betrekking tot een ziekelijke houding
 Neurotoxisch  giftig voor het zenuwstelsel
 Neurotransmitter  chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel
 Neurovegetatief  met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
 Neutralisatie  opheffing
 Neutrofiel  kleurbaar met neutrale kleurstoffen
 Neutropenie  tekort aan witte bloedlichaampjes
 Neveneffect  bijwerking
 Nidatie  innesteling
 NierinsufficiŽntie  onvoldoende werking van de nier
 Niersteen  verkalking in het nierbekken
 Nihil  niets
 Nil per os  Niets via de mond
 Nocturnus  nachtelijk
 Nodeus  knobbelig
 Normalisatie  in overeenstemming brengen met een norm
 Normotensief  met gewone bloeddruk
 Nosocomiaal  door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt
 Nullipara  vrouw die nog geen kind heeft gebaard
 Nummulair  ter grootte van een muntstuk bijv. Bij huidafwijking
 Nutriënt  voedingsstof
 Nycturie  's nachts meer plassen dan overdag
 Nycturie  verhoogde urinelozing in de nacht
 Nystagmus  onwillekeurig heen en weer gaande beweging van de oogbol
 Nystagmus  oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog
 Obesitas  vetzucht
 Obductie  lijkopening (onderzoek naar doodsoorzaak), sectie
 Objectief  waarneembaar
 Observatie  waarneming
 Obsessie  dwanggedachte
 Obsessie  dwangvoorstelling
 Obstetrisch  verloskundig
 Obstipatie  moeilijke stoelgang; syn = constipatie
 Obstipatie  verstopping vd ontlasting
 Obstructie  verstopping
 Occasioneel  nu en dan voorkomend
 Occlusie  afsluiting
 Occult  verborgen
 Oculair  oog-, met betrekking tot het oog
 Oculogyrisch  met betrekking tot de oogbewegingen
 Oculomotoor  met betrekking tot de beweging van het oog
 Odor  reukzin
 Oedeem  uittreden van vocht uit de vaten
 Oedeem  vochtophoping
 Oedeem  waterzucht
 Oesofagoscopie  onderzoek van de slokdarm
 Oesophagitis  ontsteking van de slokdarm
 Oesophagus  slokdarm
 Oestrogeen  vrouwelijk hormoon
 Oftalmisch  met betrekking tot oogziekten
 Oftalmologisch  met betrekking tot de oogheelkunde
 Oligo-  weinig of zelden, Oligoartritis, Ontsteking van een/weinig/paar gewrichten
 Oligoelement  spoorelement
 Oligomenorroe  menstruaties met grote onregelmatige tussenpozen
 Oligurie  verminderde uitscheiding van urine
 Oligurie  verminderde urineafscheiding per etmaal
 Oncolyticum  middel dat de groei van gezwellen remt
 Oncotisch  met betrekking tot zwelling
 ont-  decalcificatie, ontkalking
 Ooforectomie  operatieve (heelkundige) verwijdering van de eierstokken
 Opalescent  bijna doorschijnend
 Opiaat  opiumbevattend geneesmiddel
 Opisthotonus  krampachtige achteroverstrekking van het lichaam
 Opportunistisch  toevallig schadelijk, alleen onder deze omstandigheden schadelijk
 Optimaal  het beste
 Optisch  met betrekking tot het licht
 Oraal  met betrekking tot de mond
 Oraal  tot de mond behorend, via de mond komend
 Orbita  oogkas
 Orbitaal  met betrekking tot de oogkas
 Orchitis  ontsteking van de teelbal
 Orchitis  ontsteking van de testis
 Orgasme  lustgevoelens bij seksuele opwinding (klaarkomen)
 Oriëntatie  vermogen tot plaatsbepaling
 Orofaciaal  met betrekking tot de mond en het gelaat
 Orthopedisch  met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten
 Orthostatisch  wat bij rechtstaan optreedt
 Os coccygis  staartbeen
 Os frontale  voorhoofdsbeen
 Os ilium  darmbeen
 Os ischii  zitbeen
 Os nasale  neusbeen
 Os occipitale  achterhoofdsbeen
 Os pubis  schaambeen
 Os sacrum  heiligbeen
 Os temporale  slaapbeen
 Os zygomaticum  jukbeen
 Os  bot
 Osmolaliteit  concentratie van een oplossing weergegeven door aantal osmols per kg oplosmiddel
 Osmotisch  door wederzijdse doordringing veroorzaakt
 Ossiculum  beentje
 Ossificatie  beenvorming
 Osteoarthritis  gewrichtsontsteking tot op het bot
 Osteodystrofie  groeistoornis van het beenweefsel
 Osteolyse  verdwijning van beenweefsel
 Osteomalacie  beenverweking
 Osteomyelitis  botontsteking
 Osteoporose  botontkalking
 Osteotomie  uitsnijding van bot
 Otitis externa  ontsteking van de gehoorgang
 Otitis media  middenoorontsteking
 Otitis  oorontsteking
 Otorinolaryngologie  oor-neus-keelheelkunde
 Otorroe  loopoor
 Otosclerose  erfelijke doofheid
 Otosclerose  verstijving van de gewrichtjes van de gehoorbeentjes waardoor
 Ototoxisch  schadelijk voor het oor
 Ovariaal  ovarieel
 Ovarium  eierstok
 Overdosering  toediening van een te grote hoeveelheid
 Overdosis  te grote dosis
 Ovulatie  eisprong
 Ovum  ei
 Oxydatie  verbinding met zuurstof
 Oxygenatie  verzadiging met zuurstof
 Oxytocisch  wat de bevalling bespoedigt
 Pacemaker  gangmaker, hartprikkelaar
 Pacemaker  Ďgangmakerí; apparaatje dat hartprikkels kan opwekken
 Palliatief  verzachtend
 Palmairflexie  het naar beneden trekken van de hand
 Palpatie  betasting
 Palpebraal  met betrekking tot het ooglid
 Palpitatie  klopping van het hart
 Pancreas  alvleesklier
 Pancreatitis  ontsteking van de alvleesklier
 Pancytopenie  vermindering van alle cellen in het bloed
 Panniculitis  ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
 Papel  huidknobbeltje
 Papillair  van papillen(knobbeltjes) voorzien
 Papillitis  ontsteking van de papil (knobbeltje)
 Papiloedeem  waterzucht (zwelling) van de papil
 para-  naast, paramedisch, naast de dokter
 Paracentese  doorprikking bij. Van het trommelvlies van het oor
 Paracentese  het doorprikken van het trommelvlies
 Paradoxaal  in strijd met de verwachting
 Parallel  evenwijdig
 Paralyse  verlamming
 Parameter  kenmerk
 Paranoia  achtervolgingswaanzin
 Paraplegie  verlamming aan beide zijden van het lichaam
 Parasitaemie  veel parasieten in het bloed
 Parasitair  door parasieten veroorzaakt
 Parasympathicomimeticum  geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
 Parathyreoïd  met betrekking tot de bijschildklieren
 Paratyfus  infectieziekte veroorzaakt door Salmonella-bacteriŽn
 Paratyfus  vorm van diarree veroorzaakt door Salmonella-bacteriŽn
 Paraveneus  naast de ader
 Parenchym  klierweefsel
 Parenteraal  buiten de darm om
 Parenteraal  door inspuiting, direct in de bloedvaten
 Parese  gedeeltelijke verlamming
 Parese  krachtsverlies
 Paresthesie  stoornis in gevoelswaarneming
 Paresthesie  tinteling
 Pariëtaal  tot de wand behorend
 Parkinsonisme  ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
 Paronychia  ontsteking van het nagelbed
 Paronychium  nagelriemontsteking, Ďomloopí
 Paronychium  nagelriemontsteking
 Parotitis  bof, ontsteking van de parotis (speekselklier in mond)
 Paroxismaal  paroxistisch, in aanvallen optredend
 Partikel  klein deeltje
 Partus prematurus  vroeggeboorte
 Partus  baring
 Partus  bevalling
 Passage  ontlasting, doorgang
 Passief  niet zelfstandig werkzaam
 Patella  knieschijf
 Pathogeen  stof die ziekte veroorzaakt
 Pathologisch  ziekte
 patiënt  zieke mens
 Peak Flow  hoogste uitademingssnelheid
 Pediatrisch  met betrekking tot de kindergeneeskunde
 Pediculose  luizenplaag
 Pelvicus  tot het bekken behorend
 Pemphigus  etterblaasjes
 Penetratie  binnendringing
 Penicillinase  verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
 Penis  mannelijk lid
 Peptisch  wat de spijsvertering bevordert
 Per os  door de mond
 per-  via, percutaan, via de huid
 Perceptie  waarnemingsvermogen
 Percussie  beklopping
 Percutaan  door de huid heen
 Perforatie  doorboring
 Perforatie  gat in de wand
 Perfusie  vochttoediening
 peri-  rondom, bv. perioraal = rondom de mond
 Perianaal  rondom de aars (uitgang van de endeldarm)
 Periarthritis  ontsteking rondom een gewricht
 Pericard  hartzakje
 Pericarditis  hartvliesontsteking
 Periduraal  rond het harde hersenvlies
 Perifeer  aan de buitenzijde
 Perinataal  kort voor en na de geboorte
 Perineaal  de streek tussen de uitwendige geslachtsorganen en de anus; met betrekking tot de bilnaad
 Perineum  de streek tussen de uitwendige geslachtsorganen en de anus; met betrekking tot de bilnaad
 Periodiek  periodisch, regelmatig terugkerend
 Perioraal  rondom de mond
 Periorbitaal  rondom de oogkas
 Periost  beenvlies
 Peristaltiek  darmbeweging
 Peristaltiek  darmbewegingen
 Peritoneum  buikvlies
 Peritonitis  buikvliesontsteking
 Perivasculair  rondom de vaten
 Permanent  één of meer jaren durend
 Permanent  blijvend
 Permeabiliteit  doordringbaarheid
 Pernicieus  gevaarlijk, kwaadaardig
 Pernicieuze anemie  anemie door een tekort aan vitamine B12
 Peroperatief  tijdens een heelkundige ingreep
 Peroraal  door de mond, bijv. van een intubatie
 Persistens  persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig
 Perspiratio  huidademhaling
 Pertussis  kinkhoest
 Perversie  perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid
 Pessarium  anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit
 Petechieën  kleine puntvormige huidbloedingen
 Petit Mal  korte aanval van vallende ziekte, korte toeval
 Ph  zuurgraad
 Pharyngitis  keelontsteking
 Pharynx  keelholte
 Phimosis  vernauwing van de voorhuid
 Pigmentatie  verkleuring
 Pilo-erectie  rechtop gaan staan van lichaamsharen (kippevel)
 Pityriasis  zemelenuitslag v.d. huid
 Placebo  geneesmiddel zonder werking
 Placenta praevia  moederkoek die voor de baarmoedermond ligt
 Placenta  moederkoek, nageboorte
 Placenta  moederkoek
 Plantairflexie  het naar beneden trekken van de voet/tenen
 Plasma-Expander  geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
 Plasma  bloed waaruit de bloedlichaampjes verwijderd zijn
 Plasmacellen  antistofvormende cellen
 Plasmaproteïne  eiwit in het bloedplasma
 Plasminogeen  eiwit in het bloed
 Pleura  longvlies
 Pleuritis  borstvliesontsteking
 Pleuritis  longvliesontsteking
 Plexus  netwerk van zenuwen of bloedvaten
 Pneumonie  longontsteking
 Pneumopathie  longziekte
 Pneumothorax  luchtophoping in de borstholte tussen de pleuravliezen, klaplong
 Poliep  gesteeld gezwel
 Poliomyelitis  kinderverlamming
 Poliomyelitis  virusinfectie o.a. van de grijze stof van het ruggemerg
 Pollakisurie  vaker plassen (niet meer urine) per etmaal
 Poly-  veel of vaak, Polyartritis, Ontsteking van meerdere(veel) gewrichten
 Polyarthritis  ontsteking van meer dan één gewricht
 Polydipsie  overmatig gevoel van dorst
 Polydipsie  verhoogd dorstgevoel, veel drinken
 Polymorf  veelvormig
 Polyneuritis  ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen
 Polypeptide  keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
 Polytherapie  behandeling met meerder methoden
 Polyurie  toegenomen urinelozing
 Polyurie  vermeerderde urinelozing
 Polyvalent  meerwaardig
 Populatie  bevolking
 Porfyrie  verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
 Portio  baarmoedermond
 Positief  aanwezig
 Post Partum  na de bevalling
 Post-  na, Postoperatief, Iets dat plaatsvind na de operatie
 Posterior  aan de achterkant
 Postmenopauzaal  na de overgangsjaren bij de vrouw
 Postnataal  na de geboorte
 Postoperatief  na een heelkundige ingreep
 Postprandiaal  na de maaltijd
 Posttraumatisch  na een letsel
 Postureel  met betrekking tot de houding
 Potentiëring  versterking
 Potentialisering  versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
 Potentie  kracht
 Potentieel  mogelijk
 Povidonjood  Betadine
 Preëclampsie  voorafgaand aan stuipen tijdens de zwangerschap
 Pre-  voor, Preventief, Voorbehoedend
 Precipitatie  neerslag
 Precordiaal  v√ɬ≥√ɬ≥r het hart
 Precursor  voorloper
 Predispositie  vatbaarheid
 Preklinisch  voor de ziekte merkbaar wordt
 Preliminair  voorafgaand
 Preload  voorbelasting
 Prematuur  voortijdig
 Premedicatie  toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt op een behandeling
 Premenstrueel  voor de maandstonden (maadelijkse bloeding) bij de vrouw
 Prenataal  voor de geboorte
 Preoperatief  voor de operatie
 Preparaat  bereiding van chemische stof, geneesmiddel e.d.
 Preputium  voorhuid van penis
 Preputium  voorhuid
 Presbyacusis  ouderdomsdoofheid
 Presbyopie  ouderdomsverziendheid
 Presentatie  ligging
 Presynaptisch  voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen
 Preventie  voorkoming (van ziekte)
 Priapisme  een erectie van de penis die veel te lang blijft
 Prim-  eerste, primagravida, eerste zwangerschap
 Primair  oorspronkelijk
 Primovaccinatie  eerste inenting (met pokstof)
 Pro-  voor, progeria, voortijdige veroudering
 Procedure  werkwijze
 Procreatie  voortplanting
 Proctitis  endeldarmontsteking
 Proctitis  ontsteking van de endeldarm
 Produktie  voortbrenging
 Produktief  voortbrengend
 Profylaxe  voorbehoeding, medische middelen om een ziekte te voorkomen
 Profylaxe  voorkůmen van een ziekte
 Progestageen  zwangerschapshormoon
 Prognose  voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
 Prognose  voorspelling van het verloop van een ziekte
 Progressief  toenemend, verergerend, zich uitbreidend
 Progressief  voortschrijdend
 Prolaps  uitzakking
 Prolaps  verzakking
 Proliferatie  snelle vermenigvuldiging
 Pronatie  het naar beneden draaien van de handpalm
 Proportioneel  evenredig
 Proptosis  uitpuiling van het oog
 Propulsief  voortstuwend
 Prostaat  voorstanderklier
 Prostaathypertrofie  te sterk ontwikkelde prostaat
 Prostaglandine  op een hormoon lijkende stof in het lichaam
 Prostatisme  vergroting van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
 Prostatitis  ontsteking van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
 Proteïne  eiwit
 Protease  eiwitsplitsende giststof
 Proteolytisch  eiwitsplitsend
 Prothese  kunstmatig lichaamsdeel (bijv. Een kunstarm)
 Prothese  kunstmatig lichaamsdeel
 Protozo√ɬ≤n  primitief ééncellig organisme
 ProtozoŽn  ťťncellige diertjes
 Protractie  het naar voren trekken van het schouderblad
 Protrombine  bloedstollingsfactor
 Protrusie  uitpuiling
 Proximaal  het dichtst bij het lichaam gelegen
 Prurigineus  jeukend
 Pruritus  jeuk
 Pseudokroep  kinderziekte met aanvallen van benauwdheid en stridor
 Pseudomembraneus  met vorming van een schijnbaar membraan (vlies)
 Pseudotumor  schijngezwel
 Psoriasis  schilferende huidziekte
 Psoriasis  schubziekte met overmatige vette schilfers v.d. huid
 Psychiatrisch  met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
 Psychisch  geestelijk
 Psychogeen  door de geest veroorzaakt
 Psycholepticum  geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
 Psychologisch  met betrekking tot het gevoelsleven
 Psychomotorisch  met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
 Psychose  geestelijke stoornis
 Psychosomatisch  met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
 Psychosomatose  een lichamelijke aandoening die (mede) onder invloed van psychische factoren is ontstaan
 Psychotroop  wat de geest beïnvloedt
 PTCA  dotteroperatie
 Ptosis  verzakking veel gebruikt voor een naar beneden gezakt ooglid
 Puberteit  (geslachts)rijpheid
 Puerperium  kraambed
 Pulmonair  met betrekking tot de longen
 Pulsatie  klopping
 Punctie  prik
 Pupildilatatie  pupilverwijding
 Purgatief  middel tegen verstopping
 Purpura  puntvormige bloedingen in de huid
 Purulent  etterig
 Pustuleus  met betrekking tot puisten
 Pyelitis  nierbekkenontsteking
 Pyelonefritis  ontsteking van het nierbekken en nierweefsel
 Pyelonephritis  ontsteking van nier en nierbekken
 Pyelum  nierbekken
 Pylorus  maaguitgang naar het duodenum
 Pylorus  maaguitgang
 Pyodermie  etterige huidziekte
 Pyogeen  etterverwekkend
 Pyrexie  koorts
 Pyrogeen  koortsverwekkend
 Pyrosis  maagzuur
 Pyrosis  zuurbanden
 Pyurie  pus in de urine
 Qrs-Comple  xgedeelte uit ECG (hartfilmpje)
 Qt-Interval  gedeelte uit ECG (hartfilmpje)
 Quaternair  viertallig
 Rachitis  Engelse ziekte
 Radiaal  dichterbij het middel
 Radiculopathie  zenuwprikkeling
 Radioactiviteit  gevaarlijke straling
 Radiografie  fotograferen d.m.v. röntgenstralen
 Radiologisch  m.b.t. de leer van de radioactiviteit
 Radiotherapie  behandeling door middel van straling
 Radiotherapie  bestraling
 Radius  spaakbeen
 Ragade  scheurtje bijv. in de mondhoek
 Raynaudfenomeen  bleekheid van vingers of tenen
 Reïnfectie  hernieuwde besmetting
 re-  tegen, reactie, tegenwerking
 Reabsorptie  terugresorptie (terugopslorping)
 Reactie  terugwerking
 Reactivering  weer actief maken
 Reactiviteit  vermogen om te reageren
 Reagens  reageermiddel
 Reageren  reactie veroorzaken
 Rebound-effect  terugslag
 Recept  voorschrift
 Receptor  bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
 Recessief  de overerving van eigenschappen die alleen bij homozygotie zichtbaar zijn
 Recidief  het opnieuw optreden van een ziekte; wederinstorting
 Recipiënt  ontvanger
 Recombinant  DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
 Reconstitutie  bijeenbrengen van verschillende componenten
 Reconvalescentie  herstel na een ziekte
 Reconvalescentie  herstel
 Rectaal toucher  onderzoek met een vinger in de endeldarm
 Rectaal  met betrekking tot de endeldarm
 Rectaal  via de endeldarm
 Rectoscopie  inwendig rectumonderzoek met een endoscoop
 Rectum  endeldarm
 Recuperatie  herstel van krachten
 Recurrerend  terugkomend
 Reductie  scheikundige herleiding, vermindering
 Referentie  verwijzing
 Refle  xonwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
 Reflectoor  reflectorisch, m.b.t. een reflex
 Reflu  xterugvloeiïng
 Reflux  terugvloeiing
 Refractair  ongevoelig
 Refractiechirurgie  een vorm van oogchirurgie
 Regeneratie  herstelgroei
 Regio  streek
 Regionaal  met betrekking tot een bepaalde streek
 Regressie  achteruitgang
 Regulatie  aanpassing aan de normale toestand
 Regurgitatie  terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)
 Rehydratie  opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
 Relaxans  middel dat ontspanning teweegbrengt
 Relevant  essentieel
 Remissie  tijdelijke verbetering
 Remissie  tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
 Ren  nier
 Renaal  met betrekking tot de nier
 Renine  giststof die de bloeddruk beïnvloedt
 Renovasculair  met betrekking tot nieren en bloedvaten
 Repetitief  zich herhalend
 Replicatie  verdubbeling van DNA tijdens celdeling, herhaling van een experiment
 Reproduktie  vermenigvuldiging
 Research  wetenschappelijk onderzoek
 Resectie  uitsnijding
 Reservoir  plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
 Residuaal  residueel, overblijvend restant
 Resistent  bestand tegen
 Resistentie  weerstand tegen infectie
 Resorptie  opslorping
 Respiratie  ademhaling
 Respiratoir  respiratoor, m.b.t. de ademhaling
 Respons  antwoord
 Restless Legs  rusteloze benen
 Restvolume  de hoeveelheid lucht die in de longen achter blijft na een maximale uitademing
 Resuscitatie  reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen
 Retard  vertraagde opneming in het lichaam
 Retardatie  vertraging, achterstand
 Retentie  ophouding
 Retentie  vasthouden van urine in de blaas
 Retina  netvlies
 Retinaal  met betrekking tot het netvlies
 Retinopathie  netvliesaandoening
 Retractie  terugtrekking
 Retractiele testes  terugtrekbare teelballen
 Retro-  naar achteren, Retro Oculair, Achter de oogbol gelegen
 Retro-listhesis  listhesis = afglijden, het naar achteren afglijden van de ene ruggewervel t.o.v. de onderliggende wervel
 Retrobulbair  achter de oogbol
 Retroflexie  naar achteren buigen
 Retrograad  teruggaand
 Retrosternaal  achter het borstbeen
 Retroversie  naar achteren kantelen
 Reumatoïd  op reuma gelijkend
 Revaluatie  herwaardering
 Reversibel  omkeerbaar
 Revulsief  afleidend
 Rhesusantagonisme  rhesus-negatieve moeder met een rhesus-positieve baby
 RheumatoÔde arthritis  gewrichtsontsteking met typische deformiteiten
 Rhinitis  neusslijmvliesontsteking
 Rhinitis  neusverkoudheid
 Rhinopharyngitis  neuskeelholte ontsteking
 Rhonchi  reutels, bijgeluiden bij ademhaling a.g.v. gedeeltelijke verstopping luchtpijpvertakkingen
 Rhonchus  reutelgeruis in ademhalingswegen
 Rigiditeit  stijfheid
 Rigor  stijfheid
 Rinorroe  neusdrop, hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)
 Risicofactor  omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
 Risicopatiënt  patiënt die gevaar loopt om ziek te worden
 Rostraal  in de richting van het hoofd
 Routinematig  zoals gewoonlijk
 Rubella  rode hond
 Rubella  rodehond
 Rubor  roodheid
 Ruptuur  verscheuring van weefsel
 Ruptuur  verscheuring
 Sacrum  heiligbeen
 Sacro-illiacaal  SI gewricht - gewricht tussen het heiligbeen en het bekken
 Salicylisme  vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
 Saline  zouthoudend
 Salivatie  speekselvloed
 Salpingitis  ontsteking van de eileider
 Saluretisch  met betrekking tot een zoutuitwasser
 Saprofyt  plant die van organisch afval leeft
 Sarcoom  kwaadaardig gezwel
 SC  gewricht - sterno-claviculair gewricht (gewricht tussen het borstbeen en het sleutelbeen)
 Scabies  schurft
 Scapula  schouderblad
 Scarlatina  roodvonk
 Schizis  spleet (cheilo- (lip); gnato- (kaak); palato- (gehemelte)
 Schizofrenie  chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
 Sciatica  ischias, pijn in rug lopend langs de bilzenuw
 Sclera  harde oogrok
 Sclerose  ziekelijke verharding
 Scoliose  zijwaartse verkromming van de wervelkolom
 Scotoom  blinde vlek in het gezichtsveld
 Scrotum  balzak
 Seborroe  talgvloed
 Secretie  afscheiding
 Sectie  obductie (lijkopening)
 Sectio caesarea  keizersnede
 Secundair  bijkomstig
 Sedativum  kalmerend middel
 Sedentair  wie een zittend leven leidt
 Sediment  bezinksel
 Sediment  onoplosbare bestanddelen van urine
 Sedimentatie  bezinking
 Segment  onderdeel
 Sekwester  stukje los liggend dood weefsel
 Selectief  uitkiezend
 Semen  mannelijk zaad
 Seminoom  gezwel vd testis (mv = testes)
 Semisynthetisch  van scheikundige oorsprong
 Seniliteit  geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
 Sensibilisatie  gevoelig maken
 Sensorieel  sensorisch, gewaarwordend, zintuiglijk, m.b.t. het bewustzijn
 Sepsis / Septisch

m.b.t. sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. een bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed en elders in het lichaam serieuze problemen kunnen veroorzaken

 Sepsis  de aanwezigheid van bacteriŽn in de bloedbaan die zich vermenigvuldigen
 Septikemie  bloedvergiftiging
 Septum nasi  neustussenschot
 Septum  tussenschot
 Sequelae  nasleep van een ziekte
 Seroconversie  omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief
 Serologisch  met betrekking tot serum v.h. bloed
 Serum  het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)
 Sfincter  sluitspier
 Shock  toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem
 Shunt  kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
 SI  gewricht - sacro-iliacaal gewricht (gewricht tussen het heiligbeen en het bekken)
 Sigmoïd  S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm
 Significant  belangrijk
 Simultaan  gelijktijdig
 Singultus  hik, een onwillekeurige spiersamentrekking van het middenrif
 Sinusaal  met betrekking tot een holte (bijv. Neusbijholte)
 Sinusitis  neusbijholte-ontsteking
 Sinusitis  ontsteking van een bijholte van de neusholte
 Skeletachtig  met betrekking tot het geraamte
 Sluder-operatie  adenotonsillectomie
 Smegma  afgescheiden huidsmeer op de penis en clitoris
 Smegma  smeer (onder de voorhuid)
 Solutio placentae  loslating van de placenta
 Solutio  oplossing
 Solvens  oplossend geneesmiddel
 Somatisch  lichamelijk
 Somatisch  met betrekking tot het lichaam
 Somatotrofine  groeihormoon
 Somnambulisme  slaapwandelen
 Somnolentie  slaperigheid
 Soporatief  soporeus, m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid
 Souffle  geruis
 Souffle  hartgeruis
 Spasme  kramp
 Spasmodisch  met betrekking tot kramp
 Spasmolyticum  krampstillend middel
 Spasticiteit  verhoogde spierspanning, continue kramp
 Spastisch colon  krampen van de dikke darm
 Spastisch  krampachtig
 Species  soort
 Specifiek  kenmerkend
 Spectrum  kleurenband
 Speculum  eendenbek, instrument voor gynaecologisch onderzoek
 Speculum  eendenbek, instrument waarmee de baarmoedermond bekeken kan worden
 Spermatogenese  vorming van zaadcellen
 Spermatozoa  zaadcellen
 Spermicide  stof die zaadcellen doodt
 Sphincter  sluitspier
 Spina bifida  open rug(getje)
 Spinaal  met betrekking tot de wervelkolom
 Spiraaltje  anticonceptiemiddel; koperhoudend voorwerp in de baarmoeder
 Splenomegalie  miltvergroting
 Splenomegalie  vergrote milt
 Spondylitis  wervelontsteking
 Spondylolisthesis  spondyl=wervellichaam, listhesis=afglijden; verschuiving van een wervel t.o.v. de onderliggende wervel
 Spondylose  degeneratie in de wervelkolom
 Spotting  doorbraakbloeding
 Spray  nevel
 Sputum  fluim, speeksel en luchtwegslijm
 Sputum  slijm
 Squameus  afschilferend (bijv. van huid of oppervlakkige cellaag)
 Stabilisatie  evenwichtstoestand
 Stabiliteit  duurzaamheid
 Standaarddosis  gebruikelijke hoeveelheid
 Standaardiseren  tot een éénheid brengen
 Stase  stilstand
 Statistisch  cijfermatig berekend
 Status  stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis
 Steady State  evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
 Steatorroe  vetontlasting in grote hoeveelheid
 Steatose  vervetting
 Stenose  vernauwing
 Stent  metalen veertje dat in een bloedvat wordt geplaatst
 Stent

metalen of kunststof buisje dat in een vat of kanaal in het lichaam van een patiënt wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een bloedvat, met het doel om dit kanaal open te houden

 Sterilisatie  een handeling waarmee alle ziektekiemen worden gedood
 Steriliteit  onvruchtbaarheid
 Sternum  borstbeen
 Sternumpunctie  beenmergpunctie in het borstbeen
 Steroïd  verbinding afgeleid van koolwaterstof
 Stethoscoop  instrument om inwendige geluiden te beluisteren
 Stimulans  opwekkend middel
 Stomatitis  ontsteking van het mondslijmvlies
 Stomatologisch  met betrekking tot de mondholte
 Strabismus  scheelzien
 Strangurie  pijnlijke aandrang tot plassen
 Stress  spanning
 Stria  huidstriem (huidstrepen bijv. na zwangerschap)
 Striae  striem, litteken op de huid door te snelle uitzetting
 Stridor  piepend gierend geluid bij ademhaling
 Structureel  met betrekking tot de opbouw van een geheel
 Struma  krop
 Stupor  verminderd bewustzijn
 Sub-  onder, Subunguaal, Onder de nagel
 Subacuut  middenmaat tussen acuut en chronisch
 Subarachnoïdaal  onder het spinnewebvlies v.d. hersenen gelegen
 Subcapsulair  onder een kapsel
 Subconjunctivaal  onder het oogbindvlies
 Subcutaan  onderhuids
 Subjectief  persoonlijk
 Subklinisch  nog niet waarneembaar
 Sublinguaal  onder de tong
 Substantie  stof
 Substitutie  vervanging
 Substraat  stof waarop een giststof inwerkt
 Superinfectie  bijkomende besmetting
 Supervisie  toezicht
 Supinatie  het naar boven draaien van de handpalm
 Supine  achteroverliggend, traag
 Supplement  bijvoeging
 Suppositorium  zetpil, pil die via de anus wordt ingebracht
 Suppressief  onderdrukkend
 Suppuratie  ettering
 Supra-  boven, Supraventriculair, Gelegen boven de hartkamers
 Supraventriculair  boven de hartkamers
 Surditas  doofheid
 Suspensie  vloeistof met onoplosbare deeltjes
 SuÔcide  zelfmoord
 Syfilis  geslachtsziekte
 Symfyse  kraakbenige verbinding tussen de beide schaambeenderen
 Sympathicomimeticum  middel met opwekkende werking v.h. autonoom zenuwstelsel
 Sympatisch  medegevoelig
 Symptomatisch  met betrekking tot ziekteverschijnselen
 Symptomatologie  leer van de ziekteverschijnselen
 Symptoom  ziekteverschijnsel
 Synaptisch  met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
 Syncope  flauwvallen
 Syncope  plotseling bewustzijnsverlies
 Syndroom  een vaste combinatie van een aantal symptomen
 Syndroom  ziektebeeld
 Synergistisch  samenwerkend
 Synovia  gewrichtsvloeistof
 Synoviaal  met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht
 Synovitis  gewrichtsontsteking
 Synthese  samenstelling
 Syrinx  fistel
 Systematisch  stelselmatig
 Systemisch  over het hele lichaam verspreid
 Systole  samentrekking van de hartspier
 Systolisch  met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers
 Tachyaritmie  onregelmatige te snelle hartsamentrekking
 Tachycardie  snelle hartslag
 Tachycardie  versnelde regelmatige hartslag
 Tachyfylaxie  snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen
 Tachypneu  snelle ademhaling
 Tandplaque  tandaanslag
 Tandsteen  afzetting van caliumzouten en verontreinigingen op gebitselementen
 Tardief  wat laat tot uiting komt
 Tegumentair  met betrekking tot de huidoppervlakte
 Teleangiëctasie  verwijding van de bloedvaten
 Tendens  neiging
 Tendinitis  ontsteking van de pees (tendon)
 Tendinitis  peesontsteking
 Tendo  pees
 Tenesmus  pijnlijke aandrang van ontlasting
 Tenosynovitis  ontsteking van de peesschede
 Tensie  bloeddruk
 Tensie  druk
 Tensio-actief  van invloed op de oppervlaktespanning
 Tentamen suicidi  zelfmoordpoging
 Teratogeen  wat misvormingen in de ontwikkeling van de baby veroorzaakt
 Teratologisch  met betrekking tot misvormingen in de ontwikkeling van de baby
 Terminaal  in het eindstadium
 Terminale patiŽnt  een patiŽnt in de stervensfase
 Test  proef
 Testiculair  met betrekking tot de teelbal
 Testikel (testis)  zaadbal
 Testosteron  mannelijk geslachtshormoon
 Tetanie  spierkrampen
 Tetanie  verhoogde spierprikkelbaarheid
 Tetanus  infectieziekte die door gifstof leidt tot spierspasmen
 Tetanus  infectieziekte met verstijvende krampen
 Thalamus  grijze stof van de tussenhersenen
 Theoretisch

wat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst

 Therapeutisch  genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend
 Therapie  geneeswijze, behandeling
 Thermisch  met betrekking tot warmte
 Thermoregulatie  handhaving van warmte-evenwicht
 Thoracaal  met betrekking tot de borstkas
 Thoraxfoto  rŲntgenfoto van de borstkas
 Thrombolyticum  middel dat bloedproppen (stolsels) oplost
 Thrombus  bloedprop
 ThyreoÔditis  ontsteking van de schildklier
 Thyrostaticum  stof die de schildklierwerking remt
 Thyrotoxicose  overmatige produktie van schildklierhormoon
 Thyroxine  schildklierhormoon
 TIA

Transient Ischaemic Attack - De bloeddoorstroming van een deel van de hersenen wordt even (transient = voorbijgaand) onderbroken (meestal door een losgeraakt stolsel), maar de (verlammings) verschijnselen die dit teweegbrengt zijn binnen 24 uur geheel verdwenen

 Tibia  scheenbeen
 Tic  zenuwtrek
 Tinea Pedis  schimmelziekte aan de voet
 Tinnitus  oorsuizen
 Titer  hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
 Tofus  jichtknobbel
 Tolerantie  verdraagzaamheid
 Tomografie  röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld (doorsnede)
 Tonisch  met betrekking tot (spier)spanning
 Tonsillectomie  verwijderen van de keelamandelen
 Tonsillitis  amandelontsteking
 Tonsillitis  ontsteking van de keelamandelen
 Tonus  spierspanning
 Topisch  rechtstreeks op de plaatselijke aandoeningen
 Topologie  relatie tussen het voorliggend deel van de baby bij de bevalling in het geboortekanaal
 Torsie  draaiing
 Torsio testis  draaiing van de testis
 Torticollis  scheefhals
 Toxemie  bloedvergiftiging door organische gifstof
 Toxiciteit  giftigheid
 Toxicologisch  met betrekking tot gifstoffen
 Toxicomanie  verslaving aan gifstof
 Toxicose  zwangerschapsvergiftiging
 Toxine  gifstof
 Toxines  gifstoffen
 Toxisch  giftig
 Toxoplasmose  infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii
 Trachea  luchtpijp
 Tracheitis  ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
 Trachoom  korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
 Tractus digestivus  maagdarmkanaal, organen waarlangs het voedsel passeert
 Tractus  vezelbundel
 Tranquillizer  middel dat opwindingstoestanden bedaart
 Transaminase  giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
 Transcutaan  door de huid heen toegediend
 Transdermaal  door de huid
 Transfer  overdracht
 Transformatie  verandering
 Transfusie  inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
 Transit  doorvoer
 Transitoir  transitoor, van voorbijgaande aard
 Transmissie  overbrenging
 Transplantatie  overplanting
 Transuretraal  door de urinebuis
 Trauma  letsel, verwonding
 Traumatisch  door een letsel ontstaan
 Traumatologie  specialisme m.b.t. de door traumata veroorzaakte afwijkingen
 Tremor  beven
 Tricuspidaalklep  klep tussen de rechter boezem en de rechter kamer
 Tricyclisch  3 periodes of 3 cycli (cirkels)
 Triggerzone  pijnpunt
 Trismus  kaakkramp
 Trivalent  driewaardig
 Trofisch  met betrekking tot de voeding van de weefsels
 Trombo-embolie  bloedvatverstopping door bloedprop
 Trombocyt  bloedplaatje
 Trombocytopenie  verlaagd aantal bloedplaatjes
 Trombocytose  verhoogd aantal bloedplaatjes
 Tromboflebitis  ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
 Trombose  het vormen van een bloedstolsel
 Trombotest (TT)  methode om bij antistollingstherapie de graad van ontstolling te bepalen
 Trombus  bloedstolsel
 Tuba  eileider
 Tuba  tube, trompetvormig
 Tuberculeus  met betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte vnl. in de longen)
 Tuberculostaticum  middel tegen tuberculose
 Tubulair  tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend
 Tumescentie  zelling, meestal wordt zwelling van de penis bedoeld
 Tumor  zwelling, gezwel
 Turnover  verloop
 TWK  thoracale wervelkolom, borstwervelkolom (aangegeven met Th1 t/m Th12)
 Tympanum  trommelholte van het oor, het middenoor
 Ulceratie  verzwering
 Ulcerogeen  wat zweervorming bevordert
 Ulcus cruris  open been
 Ulcus Crusis  zweer aan het onderbeen (open been)
 Ulcus duodeni  zweer aan de twaalfvingerige darm
 Ulcus Pepticum  maagzweer
 Ulcus ventriculi  maagzweer
 Ulcus  zweer
 Ulna  ellepijp
 Uniform  éénvormig
 Unilateraal  éénzijdig
 Unit-Dosis  gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
 Uremie  bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
 Uremie  het vůůrkomen van te veel ureum in het bloed
 Ureter  urineleider van de nieren naar de blaas
 Urethra  urinebuis, van de blaas naar buiten
 Urethritis  onsteking van de urinebuis (uretrha)
 Ureum  stofwisselingsproduct in bloed en urine
 Urgentie  dringende noodzaak
 Uricosuricum  middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
 Urinair  met betrekking tot urine
 Urogenitaal  met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen
 Urografie  röntgenfoto van de urinewegen
 Urolithiasis  niersteenziekte
 Urticaria  netelroos (galbulten)
 Urticaria  netelroos
 Uterus  baarmoeder
 Uveitis  ontsteking van het regnboogvlies van het oog
 v.: vene  ader
 Vaccin  entstof om afweer op te bouwen
 Vaccinatie  inenting
 Vaccinia  ziektetoestand na inenting
 Vagaal  met betrekking tot de tiende hersenzenuw, de vagus zenuw
 Vaginaal  met betrekking tot de schede v.d. vrouw
 Vagolitisch  alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is
 Vagotenie  verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
 Validiteit  geldigheid
 Valvula  klepje
 Vari  spatader
 Variabiliteit  veranderlijkheid
 Variatie  geringe afwijking
 Varicella  waterpokken
 Vasculair  met betrekking tot de bloedvaten
 Vasculitis  vaatonsteking
 Vasoactief  van invloed op de omvang van bloedvaten (samentrekking of verwijding)
 Vasoconstrictie  vaatvernauwing
 Vasodilitatie  vaatverwijding
 Vasomotorisch  van invloed op de omvang van bloedvaten
 Vasopressor  stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
 Vector  ziekteoverbrenger
 Vegetatief  buiten het bewustzijn om
 Vehiculum  drager
 Venerisch  met betrekking tot de geslachtsziekten
 Veneus  met betrekking tot de aders
 Ventilatie  de luchtverplaatsing bij het ademen
 Ventraal  aan de buikzijde
 Ventriculair  met betrekking tot de orgaanholte
 Ventrikel  hartkamer
 Ventrikelfibrilleren

het onregelmatig samentrekken van de kamers, waardoor het bloed niet meer effectief rondgepompt kan worden door het lichaam

 Ventriculaire ritmestoornissen   ritmestoornis in de kamers van het hart
 Vaccinatie  inenting
 VacuŁmextractie  het sneller laten verlopen van de bevalling door middel van een zuignap
 Vagina  schede
 Vaginaal toucher  het inwendig betasten van schede, baarmoeder en eierstokken met ťťn of twee vingers
 Varicella  waterpokken
 Varix  spatader (meervoud: varices)
 Vena  cavaholle ader
 Ventrikel  hartkamer
 Verruca vulgaris  wrat
 Versie  kantelen
 Vertebra  wervel
 Vertebraal  met betrekking tot de wervels
 Vertigo  draaiduizeligheid
 Vertigo  duizeligheid
 Vesicaal  met betrekking tot de blaas
 Vestibulair  met betrekking tot het evenwichtsorgaan
 Vigiliteit  waakzaamheid
 Viraal  door een virus veroorzaakt
 Virilisatie  vermannelijking
 Virilisatie  vermannelijking
 Visceraal  met betrekking tot de ingewanden
 Viscositeit  kleverigheid, stroperigheid van een vloeistof
 Visioen  droombeeld
 Visueel  met betrekking tot het zicht
 Visus  gezichtsvermogen
 Vitale Capaciteit  nuttige longinhoud
 Vitiligo  stukjes huid zonder pigment
 Vitreus  glasachtig
 Voluntarius  vrijwillig
 Volvulus  darmkronkel, waardoor de darm wordt afgesloten
 Vomeren  braken
 Vomitus  braaksel
 Vulva  uitwendig geslachtsorgaan van de vrouw
 Vulva

het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Hiertoe behoren de schaamlippen, de clitoris, de uitgang van de urinebuis en de opening van de vagina

 Vulvair  met betrekking tot de schaamspleet
 Vulvovaginitis  ontsteking van de schaamspleet en de schede
 Withdrawal

terugtrekking, daling van gehalte van hormoon,drug of geneesmiddel in bloed, soms met ontwennings of afkickverschijnselen

 Xanthoom  gelige verhevenheid op de huid
 Xanthopsie  geelzien
 Xeroftalmie  uitdroging van het hoornvlies
 Xerostomie  droge mond

Laatste wijziging: 15 november 2023 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina