Gewicht van de camper

Begripsbepaling   deels volgens het Nederlandse Voertuigreglement.

- Massa Ledig voertuig (ML)
De massa van het voertuig excl. bestuurder, maar incl. reservewiel (of bandenpechhulpset), standaard boordgereedschap, 50% gevuld brandstofreservoir en (bij een bij kampeerauto:) 90% gevuld gasreservoir en 90% gevulde schoonwatertank.

- Massa rijklaar / Bedrijfsklaar (MB)
Dit is de Massa Ledig voertuig (ML) vermeerderd met het gewicht van de bestuurder (normgewicht inzittende = 75 kg: 68 kg plus 7 kg bagage), en verder (nu tot) 90% gevuld brandstofreservoir. Standaard wordt in NL het verschil tussen massa ledig en massa rijklaar bepaald op 100 kg.

- Massa Forfaitaire Belasting (MFB)
Dit is de vastgestelde norm voor het minimaal vereiste vrije laadvermogen. De MFB omvat primair het gewicht van de op de goedgekeurde zitplaatsen te vervoeren passagiers (exc. de bestuurder). Er wordt uitgegaan van de standaard berekende massa van een passagier: bepaald op 75 kg (incl. 7 kg bagage). Bij kampeerauto bestaat de MFB bovendien uit de som van "het totaal aantal toegelaten inzittenden maal 10 kg" PLUS "de lengte in meters van de kampeerauto; vermenigvuldigd met 10 kg". Voor een vierpersoons kampeerauto van zes meter lang is de MFB dus 325 kg (3 x 75 kg PLUS 4 x 10 kg PLUS 6 x 10 kg).
Verkorte formule MFB:  aantal toegestane zitplaatsen maal 85 kg (75 +10) MINUS 75 kg (bestuurder) PLUS lengte in meters maal 10 kg.

- Toegestane Maximum Aslast (TMA)
Gespecificeerd per as:  de maximaal toegestane massa die mag rusten op de betreffende as.

- Toegestane Massa Maximum (TMM)
De maximaal toegestane massa van het voertuig (incl. passagiers en lading). NB:  bijna altijd is de TMM een stuk lager dan de bij elkaar opgetelde toegestane maximale aslasten!


De praktijk

- Theoretisch vrij laadvermogen
Het theoretisch vrij laadvermogen is dus de TMM minus de Massa Bedrijfsklaar. Het moet officieel altijd hoger of gelijk zijn aam de MFB! Een vierpersoonsvoertuig met een TMM van 3.500 kg zou dus MAXIMAAL een Massa Bedrijfsklaar moeten hebben van 3.175 kg of lager.

- Feitelijk leeggewicht
Het feitelijk leeggewicht bij aflevering van een nieuwe camper zou lager dienen te zijn dan het rijklaar gewicht op het kenteken (o.a. geen 90% vulling van schoonwatertank en gasreservoir). Als een camperfabrikant na de type-goedkeuring niets toegevoegd heeft, aan de daarna geproduceerde campers, en de dealer monteerde/verstrekte geen accessoires, zou dat zo moeten zijn. Diverse camperaars meldden dat hun camper bij weging net zo veel of minder woog dan dat rijklaar gewicht op hun kenteken. Wanneer een in een ander Europees land gebouwde fabriekscamper in NL op kenteken gezet wordt, MOET de RDW de gegevens van de (eventuele) buitenlandse typegoedkeuring 1-op-1 overnemen. Ook brochures en dealers vermelden bijna altijd de geregistreerde TMM en de Massa bedrijfsklaar en nimmer het feitelijk leeggewicht!

- Slechts twee gewichten zijn van belang
De twee enige gegevens die voor de camperaar ècht van belang zijn, zijn de TMM en het feitelijk gewicht (inclusief bagage, inventaris, gemonteerde accessoires en een forfaitair gewicht van 68 kg per meegevoerde passagier buiten de bestuurder).


Weegbrug
Doe verstandig (is weer eens wat anders...) en laat je camper een keer wegen. Een beetje snuffelen dan vind je vrij makkelijk een weegbrug. Even vragen en dan is er vaak wel een mogelijkheid.


Handhavingsbeleid overbelading

Als men een voertuig bestuurt, waarvan het feitelijk gewicht hoger is dan de TMM en/of de feitelijke last op enige as is hoger dan de TMA, maakt men zich schuldig aan een strafbare feit. Het Nederlandse Voertuigreglement hanteert wel eem marge van vijf (5) procent. Maar die 5% schijnt alleen van toepassing te zijn op vrachtvervoer en motorhomes betreffen personenvervoer, dus niet op campers. Dus bij een overbelading van de TMM (dan wel 10% of meer van de TMA), riskeert men een boete. De boetes zijn, zolang de overschrijding tussen de 5% en 10% van het TMM (dan wel 10-20% van het TMA) is, te overzien.
Daarnaast bestaat er de maatregel van het verplicht uit- of overladen. Bij een overbelading van minder dan 10% van het TMM (of 20% van het TMA) hoef je meestal niets uit te laden. Een dergelijke overbelading is (verzekerings-)technisch ook niet echt riskant. Maar overbelading mag officieel NIET... Bij een TMM-overbelading van 10% of meer (dan wel TMA-overbelading van 20% of meer) wordt het ter plaatse uit- of overladen en wordt de boete opeens een stuk hoger.
Als er zowel sprake is van een overschrijding van de TMM als van de max. aslast, kun je voor die beide overtredingen zowel tezamen als afzonderlijk worden beboet. De politieman, die de (ernstige) overbelading constateert, kan zelfs (indien hij ernstige risico's ziet voor het overige verkeer) overgaan tot het innemen van het rijbewijs van de bestuurder of inbeslagname van het voertuig.
Het beleid in Duitsland verschilt weinig van het Nederlandse.
In België lijkt er alleen sprake te zijn van een weegcorrectie van 3,3%; het handhavingsbeleid in Vlaanderen en Wallonië (b)lijkt uiteen te lopen.


Misverstanden

- Feitelijk gewicht en vereist rijbewijs
Met een rijbewijs B(-E) mag je officieel een camper besturen met een Toegestane Maximum Massa (TMM) tot 3.500 kg (M1-categorie). Overbelading verandert niets aan die categorie-indeling van dat voertuig; je rijbewijs blijft dus geldig en bij overbelading > 5% volgt uitsluitend een sanctie voor overbelading. Bij extreme overbelading nog het een en ander verder, wegens het in gevaar brengen van het verkeer.... (desnoods het tijdelijk innemen van het rijbewijs door de politieman). Het bezit van een C-rijbewijs heft de strafbaarheid van de overbelading ook niet op. Dat feitelijk gewicht is dus niet maatgevend: je mag met een B(-E)-rijbewijs ook geen voertuig met een TMM van 3.850 kg besturen, ook al is het feitelijk gewicht ervan (ver) beneden 3.500 kg. Een TMM > 3.500 kg vereist een C-rijbewijs.

- Feitelijk gewicht en verzekeringsuitkering
Het is redelijk gebruikelijk dat verzekeringspolissen voor campers en clausule bevatten in de sfeer van: 'uitsluiting van schadeuitkering indien de schade aantoonbaar te wijten is aan overbelading'. Dat betekent niet dat iedere overbelading automatisch leidt tot het weigeren van schadeuitkering. Dat kan uitsluitend, als de verzekeraar en/of de politie aan kunnen tonen dat er sprake was van een dusdanige overbelading, dat de schade (in aanzienlijke mate) ten gevolge daarvan is ontstaan (voertuig onbestuurbaar geworden, door remmen geschoten, as gebroken etc)

Camperforum


Frankrijk

Is de camper zwaarder dan 3500 kg dan moeten achterop de camper drie stickers aanwezig zijn: 80 - 100 - 110. Maximum snelheid buiten de bebouwde kom 80 kmh (<3500 kg 90 kmh), wegen met 4 rijbanen en gescheiden rijstroken 100 kmh (<3500 kg 110 kmh), autosnelwegen 110 kmh (<3500 kg 130 kmh). Te koop o.a. bij tankstations in Frankrijk.

Laatste wijziging: 20 augustus 2018. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina